Stanovy RAKS GA

STANOVY ZDRUŽENIA

Regionálna agrárna komora Slovenska v Galante

ČASŤ I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Článok 1

Názov, sídlo a právne postavenie

 1. Názov združenia: Regionálna agrárna komora Slovenska v Galante (skratka RAKS GA).
 2. Sídlo RAKS GA:  924 01 Galanta, Mierové nám.  1
 3. RAKS GA je združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

RAKS GA je založená na ochranu záujmov svojich členov fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve, samostatne hospodáriacich roľníkov a žiadateľov o priame platby na pôdu  (ďalej aj „agropodnikateľov“)  vykonávajúcich svoju činnosť  v okrese Galanta.

Článok 2

Predmet činnosti

Predmetom činnosti RAKS GA je:

 1. podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja, zveľaďovania a zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby na vidieku 
 2. zastupovanie a presadzovanie záujmov členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, predovšetkým v oblasti legislatívy, colnej, daňovej, cenovej, surovinovej politiky  ako aj vo vzťahu k iným  hospodárskym, zamestnávateľským a zamestnaneckým organizáciám a podnikateľským subjektom a vo vzťahu k verejnosti;
 3. spolupráca s miestnou samosprávou, vytváranie korektných a transparentných vzťahov so starostami obcí a miestnymi samosprávnymi orgánmi,
 4. zapojenie zástupcov RAKS GA do legislatívneho procesu na miestnej úrovni, najmä na úseku  tvorby miestnych daní  a poplatkov minimálne na úrovni predbežného posudzovania s prihliadnutím na záujmy miestnych agropodnikateľov a malovýrobcov
 5. organizácia  verejných propagačných podujatí  (trhy, gazdovské dni, propagácia miestnych poľnohospodárskych produktov) so zapojením  zástupcov  miestnej samosprávy za účelom zviditeľnenia agrárneho  sektoru
 6. zastupovanie  a obhajovanie záujmov členov RAKS GA pri formovaní agrárneho programu,  mechanizmov a nástrojov  hospodárskej politiky v agrokomplexe pri rokovaniach so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a ďalšími orgánmi a organizáciami
 7. zastupovanie členov RAKS GA v zahraničných vzťahoch a medzinárodných organizáciách
 8. zastupovanie a presadzovanie záujmov členov RAKS GA  vo vzťahu k orgánom Európskej únie;
 9. koordinácia a sprostredkovanie odborných skúseností, informácií, metodických návodov, prednášok a seminárov potrebných a účelných pre činnosť RAKS GA a pre jej členov;
 10. presadzovanie vytvárania a dodržiavania zdravého trhového prostredia medzi  členmi RAKS GA a inými podnikateľskými subjektmi;
 11. využívanie právnych prostriedkov proti nekalej súťaži, nedovolenému obmedzovaniu hospodárskej súťaže, podpory rozvoja etiky podnikania a dobrých mravov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti;
 12. vytváranie  spoločného priestoru na propagáciu výroby bezpečných a zdravých základných surovín, presadzovať  uprednostňovanie nákupu a konzumácie domácich  výrobkov
 13. vybudovanie systému toku  informácií medzi členmi  RAKS GA pre dosiahnutie spoločného záujmu                    
 14. organizácia podujatí, určených na propagáciu a podporu výroby a predávania slovenských výrobkov 
 15. pravidelná informácia verejnosti prostredníctvom  masovokomunikačných prostriedkov o  problémoch v agrárnom sektore, týkajúcich sa poľnohospodárskej výroby, života a práce na vidieku
 16. propagácia    konzumácie  zdravých, vysledovateľných potravín, vidieckeho spôsobu života, agroturistiky
 17. vytvorenie  spoločného priestoru na propagáciu regionálnej poľnohospodárskej výroby spolu s garanciou kvality,   
 18. podporovať zakladanie miestnej malovýroby zameranej na regionálne špeciality s využitím miestnych  tradícií a zvyklostí  
 19. poskytovanie legislatívnych, právnych, ekonomických, poradenských , vzdelávacích,   rekreačných , sprostredkovateľských  a iných  služieb členom RAKS GA
 20. spolupráca s ostatnými zväzmi a združeniami, ktoré majú vzťah k problematike poľnohospodárstva alebo na jeho činnosť nadväzujú.

ČASŤ II.
ČLENSTVO, MAJETKOVÉ POMERY


Článok 3

Členstvo

 1. Členovia môžu byť fyzické a právnické osoby.
 2. Individuálnym členom môže byť agropodnikateľ.
 3. Kolektívnym členom môže byť združenie  právnických alebo fyzických osôb ktorých členmi sú agropodnikatelia.  
 4. Pridruženými členmi  sa môžu stať školy, vedecké inštitúcie, právnické a fyzické osoby vykonávajúce obchodné služby pre poľnohospodárstvo, záujmové alebo iné združenia, ktorých predmetom činnosti je oblasť poľnohospodárstva.

Článok 4

Vznik členstva

 1. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo RAKS GA na najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutočňuje po  doručení  písomnej  prihlášky záujemcu o členstvo na adresu sídla RAKS GA.  
 2. Predstavenstvo má právo pred rozhodnutím o prijatí záujemcu za člena RAKS GA žiadať od každého záujemcu o členstvo v RAKS GA doplňujúce informácie k prihláške.
 3. Predstavenstvo písomne oznámi svoje rozhodnutie každému záujemcovi o členstvo do 30 dní odo dňa konania zasadnutia predstavenstva, ktoré rozhodovalo o prijatí záujemcu za člena RAKS GA.
 4. Členstvo v RAKS GA vzniká každému záujemcovi o ktorého prijatí za člena rozhodlo predstavenstvo RAKS GA až dňom zaplatenia ročného členského príspevku.                                      

Článok 5

Zánik členstva

 1. Členstvo v RAKS GA zaniká:
 1. vystúpením člena, na základe písomného oznámenia doručeného na adresu sídla RAKS GA ;
 2. zánikom člena bez právneho nástupcu;
 3. nezaplatením ročného členského príspevku ani v lehote 3 mesiacov od odoslania opakovanej výzvy  na jeho zaplatenie;
 4. vylúčením člena na základe rozhodnutia predstavenstva najmä v prípade hrubého porušenia stanov  RAKS GA  alebo poškodenia  dobrého mena RAKS GA alebo ak sa člen  dopustí konania v rozpore so záujmami RAKS GA
 5. zánikom RAKS GA
 1. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen do 30 dní odo dňa doručenia   rozhodnutia predstavenstva  písomne odvolať k valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie rozhodne o odvolaní člena na svojom najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutoční po doručení odvolania do sídla RAKS GA. V odvolaní sa musia uviesť dôvody prečo člen považuje rozhodnutie predstavenstva o svojom vylúčení  za protiprávne a v rozpore s stanovami. Odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie musí byť v uvedenej 30 dňovej lehote doručené do sídla RAKS GA. Pokiaľ  odvolanie nebude v tejto 30 dňovej lehote doručené do sídla RAKS GA alebo nebude obsahovať  dôvody prečo člen   považuje rozhodnutie predstavenstva o svojom vylúčení  za protiprávne a v rozpore so stanovami  nadobudne rozhodnutie o vylúčení člena z RAKS GA právoplatnosť.  
 2. Povinnosť splatenia členského príspevku do dňa zániku členstva nie je zánikom  členstva  dotknutá.

Článok  6

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
 1. podieľať sa na všetkých formách činnosti RAKS GA a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre  členov RAKS GA;
 2. podávať návrhy a pripomienky k činnosti  predstavenstvu;
 3. byť volený do orgánov RAKS GA
 4. byť primeranou formou informovaný o činnosti RAKS GA
 5. zúčastňovať sa valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a hlasovať.
 6. navrhovať a voliť zástupcov do orgánov  RAKS GA,            
 7. predkladať podnety, návrhy, pripomienky na zlepšenie  činnosti  RAKS GA,
 8. využívať vo svojej činnosti všetky informácie, získané z titulu členstva a využívať služby, poskytované RAKS GA
 1. Člen je povinný:
 1. dodržiavať stanovy RAKS GA;
 2. aktívne sa zúčastňovať  na zasadnutiach orgánov RAKS GA a dodržiavať prijaté  uznesenia
 3. oznamovať všetky zmeny svojich údajov, ktoré sú podstatné pre evidenciu členstva;
 4. platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenej lehote
 5. svojou angažovanou činnosťou dôstojne reprezentovať ciele RAKS GA, prispievať k šíreniu jej dobrého mena 

Článok 7

Práva a povinnosti pridružených členov

 1. Pridružený člen má právo:
 1. podieľať sa na všetkých formách činnosti  a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných   pre členov RAKS GA;
 2. podávať návrhy a pripomienky k činnosti  RAKS GA predstavenstvu ;
 3. byť primeranou formou informovaný o činnosti RAKS GA
 4. zúčastňovať sa valného zhromaždenia  a práva byť volený do orgánov.
 1. Pridružený člen je povinný:
 1. dodržiavať stanovy a rozhodnutia RAKS GA;
 2. oznamovať všetky zmeny svojich údajov, ktoré sú podstatné  pre evidenciu členstva
 3. platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenej lehote.

Článok 8

Orgány a ich pôsobnosť

Orgánmi RAKS GA sú:

 1. valné zhromaždenie,
 2. predstavenstvo,
 3. dozorná rada,
 4. odbory a sekcie, ak sú zriadené.

Článok 9

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RAKS GA , ktorý je zložený z  riadnych členov RAKS GA. Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúčastniť každý člen alebo jeho zástupca. Každý člen môže mať len jedného zástupcu. .
 2. Pridružení člen sa zúčastňuje valného zhromaždenia v pozícii pozorovateľa . 
 3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
 1. schvaľovanie stanov RAKS GA a rozhodovanie o ich zmene;
 2. rozhodovanie o výške a splatnosti ročného členského príspevku;
 3. voľba a odvolanie predsedu predstavenstva, členov predstavenstva  a členov dozornej rady ;
 4. schvaľovanie plánu činnosti RAKS GA,
 5. schvaľovanie rozpočtu  a riadnej individuálnej a mimoriadnej  individuálnej účtovnej závierky,
 6. rozhodnutie o zrušení RAKS GA,
 7. rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam predstavenstva RAKS GA o vylúčení člena RAKS GA z RAKS GA.
 8. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov.
 1. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, minimálne však raz za rok na svojom riadnom zasadnutí.
 2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou obsahujúcou program, miesto, dátum a čas konania  odoslanou najmenej 7 dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia môže minimálne 1/3 všetkých riadnych členov RAKS GA. Ak predstavenstvo  nezvolá valné zhromaždenie do 2 týždňov od doručenia žiadosti do sídla RAKS GA, zvolá valné zhromaždenie dozorná rada. Valné zhromaždenie sa musí konať do 60 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
 3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predstavenstvo zvolá náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 2 týždňov od konania pôvodného valného zhromaždenia. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň tretina  riadnych členov
 4. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním členov, pričom každý   člen má 1 hlas.
 5. Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných riadnych členov, ak tieto stanovy neurčujú inak. Na prijatie rozhodnutia o zrušení RAKS GA je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých riadnych členov.
 6. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda predstavenstva do zvolenia orgánov valného zhromaždenia. Orgánmi valného zhromaždenia sú: predseda valného zhromaždenia,  zapisovateľ, overovateľ zápisnice a skrutátori.
 7. O každom rokovaní valného zhromaždenia vyhotovuje predstavenstvo zápisnicu. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovateľ zápisnice. Každý člen     RAKS GA   má právo na základe svojej žiadosti do 15 dní odo dňa konania valného zhromaždenia dostať kópiu zápisnice.

Článok 10

Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je orgánom RAKS GA. Počet členov predstavenstva je max. 5. Funkčné obdobie člena predstavenstva  je 4 roky.
 2. Členstvo v predstavenstve  zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia;
 2. vzdaním sa funkcie;
 3. odvolaním z funkcie valným zhromaždením
 4. smrťou člena alebo vystúpením člena
 1. Predstavenstvo:

 1. riadi činnosť RAKS GA  medzi zasadaniami valného zhromaždenia;
 2. rozhoduje o prijatí nových členov RAKS GA;
 3. volí a odvoláva   podpredsedov predstavenstva ;
 4. pripravuje zasadnutia valného zhromaždenia;
 5. zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia;
 6. schvaľuje vnútorné organizačné predpisy a smernice RAKS GA;
 7. vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa stanov, prípadne plní ďalšie úlohy, ak nie sú   vyhradené iným orgánom
 8. rozhoduje o všetkých záležitostiach , ktoré nie sú zverené valnému zhromaždeniu alebo iným orgánom komory;
 9. rozhoduje o zriadení výborov a sekcií a schvaľuje štatúty ich činnosti;
 10. predkladá valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu  a riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a zabezpečuje hospodárenie a vedenie evidencie hospodárenia s majetkom RAKS GA  v súlade so schváleným rozpočtom ;
 11. predkladá  valnému zhromaždeniu správu o činnosti RAKS GA  a o stave jej majetku.
 12. schvaľuje organizačný poriadok Úradu RAKS GA a vymenúva a odvoláva riaditeľa Úradu  RAKS GA 
 13. rozhoduje o vylúčení členov z RAKS GA
 1. Predstavenstvo zvoláva predseda , a to najmenej štyrikrát do roka.
 2. Na rokovaniach predstavenstva sa zúčastňujú predseda dozornej rady alebo člen dozornej rady RAKS GA.
 3. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia predstavenstva  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predstavenstva .
 4. Na čele predstavenstva  je predseda
 5. V prípade neprítomnosti predsedu  a v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje predsedu prvý podpredseda volený predstavenstvom spomedzi členov predstavenstva.
 6. Predstavenstvo môže spomedzi svojich členov zvoliť aj ďalších podpredsedov, ktorí vykonávajú úlohy zverené predstavenstvom
 7. Výkon funkcie predsedu a podpredsedov zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia;
 2. vzdaním sa funkcie;
 3. odvolaním z funkcie valným zhromaždením;
 4. zánikom členstva v predstavenstve.
 1. V prípade zániku funkcie predsedu  sa novým predsedom na obdobie do najbližšieho rokovania valného zhromaždenia  stáva prvý podpredseda . V prípade zániku funkcie prvého podpredsedu  predstavenstvo  zvolí predstavenstvo nového prvého podpredsedu.
 2. Funkcie členov predstavenstva, predsedu a podpredsedov sú čestné.

Článok 11

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom  voleným valným zhromaždením. Dozorná rada má  najviac 3 členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 4 roky.
 2. Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu  na funkčné obdobie 4 roky.
 3. Dozornú radu  zvoláva predseda najmenej dvakrát do roka.
 4. Funkcia člena dozornej rady a člena predstavenstva  je nezlučiteľná.
 5. Dozorná rada vykonáva kontrolu činnosti predstavenstva, preskúmava návrh rozpočtu, riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a vykonáva ďalšie úlohy zverené stanovami do jej kompetencie.
 6. Funkcie členov dozornej rady  sú čestné.
 7. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú zasadaní valného zhromaždenia a iných orgánov RAKS GA v súlade so stanovami. 

Článok 12

Odbory a sekcie

 1. Predstavenstvo  môže zriadiť stále alebo dočasné odbory ako svoje odborné alebo pomocné orgány pre jednotlivé oblasti svojej činnosti; určuje ich kompetencie a schvaľuje ich štatúty. Predsedu výboru a ďalších členov menuje a odvoláva predstavenstvo.
 2. Predstavenstvo môže zriadiť sekcie ako svoje orgány pre jednotlivé odvetvia potravinárskeho priemyslu; určuje ich kompetencie a schvaľuje ich štatúty. Predsedu sekcie a ďalších členov menuje a odvoláva predstavenstvo, pokiaľ štatút sekcie neurčuje inak.
 3. Predstavenstvo  môže na výbor alebo sekciu preniesť časť svojich právomocí.

Článok 13

Konanie v mene RAKS GA

 

V mene RAKS GA koná navonok a všetky dokumenty podpisuje   predseda predstavenstva, alebo riaditeľ úradu, v prípade  ich neprítomnosti  podpredseda.

Článok 14

Výkonný orgán

 1. Predstavenstvo  na výkon činnosti zriaďuje Úrad RAKS GA.

Úrad RAKS GA:

 • Vedie evidenciu členov RAKS GA ,
 • Vedie evidenciu členských  príspevkov
 • Požaduje a spracováva podklady a informácie nevyhnutné na zabezpečenie úloh a činnosti orgánov RAKS GA
 • Pripravuje odborné stanoviská a podklady pre rokovanie orgánov a funkcionárov RAKS GA,
 • Vykonáva a zabezpečuje uznesenia orgánov RAKS GA a sleduje ich realizáciu
 • Riaditeľ Úradu RAKS GA alebo zamestnanci Úradu RAKS GA zastupujú RAKS GA na základe písomného poverenia predstavenstva najmä pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a súdmi ako aj ostatnými právnickými a fyzickými osobami.
 • Zabezpečuje styk, poskytuje služby a organizuje aktivity pre členov RAKS GA
 • Organizuje vzdelávaciu a poradenskú službu

Podrobnosti určí organizačný poriadok Úradu RAKS GA.

Na čele Úradu RAKS GA stojí riaditeľ.

 1. Riaditeľa Úradu RAKS GA vymenúva predstavenstvo

Podrobnosti, práva a povinnosti riaditeľa určí organizačný poriadok Úradu RAKS GA ktorý schvaľuje predstavenstvo RAKS GA.

Článok 15

Majetkové pomery a hospodárenie s majetkom

 1. Pri svojom vzniku RAKS GA nevytvára základné imanie.
 2. Príjmy  RAKS GA tvoria najmä:
 1. členské príspevky;
 2. príjmy zo svojich aktivít;
 3. dotácie, dary a sponzorské príspevky.
 4. vložením  hmotného a nehmotného majetku
 1. Valné zhromaždenie schvaľuje ročný rozpočet na činnosť, a to na základe návrhu rozpočtu, ktorý je povinný vypracovať a predložiť predstavenstvo. Schválený rozpočet  je záväzný pre finančné hospodárenie výkonných orgánov  a môže byť prekročený iba po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.
 2. O použití finančných prostriedkov  rozhoduje predstavenstvo v súlade so schváleným rozpočtom tak, aby boli použité čo najhospodárnejšie. Predstavenstvo podáva valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch hospodárenia s majetkom.
 3. Zásady finančného hospodárenia  sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 16

Zmena a doplnenie stanov

O zmene a doplnení stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.

 

Článok 17

Trvanie, zrušenie a likvidácia

 1. RAKS GA sa zakladá na dobu neurčitú.
 2. RAKS GA sa zrušuje rozhodnutím valného zhromaždenia o jej zrušení.
 3. ri zrušení RAKS GA sa vykoná majetkové vysporiadanie. Pri majetkovom vysporiadaní sa postupuje primerane podľa ustanovení zák. č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Majetkové vysporiadanie sa nevyžaduje, ak sa RAKS GA zrušuje bez likvidácie,  t. j. v prípade  zlúčenia s iným združením.
 4. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor  menovaný valným zhromaždením.
 5. Likvidačný zostatok sa rozdelí v pomere podľa výšky splatených členských príspevkov, darov a sponzorských príspevkov medzi všetkých členov RAKS GA, ktorí sú členmi RAKS GA v deň rozhodnutia o zrušení RAKS GA.
 6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku  RAKS GA.
 7. Na postup pri zániku  RAKS GA sa primerane použijú ustanovenia  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zakladateľmi združenia.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu RAKS GA do registra o združovaní občanov.

 

V Kráľovom Brode, 30. mája 2011

 

Predseda predstavenstva, Regionálna agrárna komora Slovenska v Galante