O nás

Agrárna komora Slovenska (AKS)

Agrárna komora Slovenska vznikla 31. marca 2011 v Dunajskej Strede so základným cieľom chrániť spoločné záujmy svojich členov: fyzických a právnických osôb, SHR, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve a žiadateľov o priame platby na pôdu. Členovia vykonávajú svoju činnosť hlavne v produkčných regiónoch Slovenska. Obhajuje ich podnikateľské práva a slobody a ochraňuje ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. Svoju činnosť vykonáva na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti. Samostatné regionálne komory boli založené v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Rimavská Sobota. V súčasnosti tvorí členskú základňu 642 členov hospodáriacich na výmere 478 000 ha.

Dôvody vzniku:

 • chceme zvýšiť povedomie občanov, že udržateľné poľnohospodárstvo musí byť strategickou prioritou v národnom hospodárstve svojimi špecifickými podmienkami, napr. zamestnanosť na vidieku, potravinová sebestačnosť – môže byť nástrojom na zvýšenie životnej úrovne a zníženie hospodárskeho úpadku vidieka,
 • poľnohospodárska prvovýroba v týchto regiónoch potrebuje silného obhajcu na ochranu svojich oprávnených záujmov,
 • pripomienkujeme a dbáme na spravodlivé prerozdelenie finančných prostriedkov na národnej úrovni s ohľadom na produkciu a zamestnanosť,
 • na každej úrovni musia zástupcovia komory obhajovať a prezentovať záujmy všetkých svojich členov, bez osobnej zaujatosti

V prospech splnenia základného cieľa analyzujeme a vyhodnocujeme legislatívne a ekonomické podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov, koordinujeme ich činnosť. Medzi hlavné úlohy patrí aktívna účasť na tvorbe a realizácii poľnohospodárskej politiky štátu pri príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov poľnohospodárov a potravinárov s dôrazom na potravinovú sebestačnosť. Spolupracujeme so štátnymi orgánmi a územnými samosprávami, s reprezentatívnymi združeniami, ako aj s organizáciami zastupujúcimi poľnohospodárov a zamestnávateľov doma i v zahraničí. V zmysle stanov presadzujeme iba také stanoviská, na ktorých sa zhodla podstatná väčšina členskej základne.

AKS je členom:

 • Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ)
 • Národnej agrárnej komory v Maďarsku (NAK HU)
 • Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR)
 • Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 – 2020,
 • V Komoditných radách MPRV SR a ďalších odborných komisiách a pracovných skupinách zriadených MPRV SR
 • Výborov pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR

Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom nasledovných aktivít:

 • poskytovanie odborného pôdohospodárskeho poradenstva – dvojjazyčne, na úseku poľnohospodárskej prvovýroby, ohľadom možností čerpania podpôr, štátnej pomoci, národných a medzinárodných projektových podpôr,
 • podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja, zveľaďovania a zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby na vidieku,
 • pripomienkovanie návrhov legislatívnych noriem vo všetkých fázach legislatívneho procesu,
 • príprava odborných analýz k aktuálnym problémom poľnohospodárstva a zverejňovanie stanovísk,
 • priebežná komunikácia s médiami,
 • informovanie a koordinácia činnosti so svojimi členmi ako aj s ostatnými podnikateľskými subjektami a sociálnymi partnermi,
 • obhajovanie záujmov svojich členov pri formovaní agrárneho programu, mechanizmov a nástrojov hospodárskej politiky štátu a EÚ pri rokovaniach so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a organizáciami,
 • zastupovanie členov v zahraničných vzťahoch a medzinárodných organizáciách vo vzťahu k orgánom Európskej únie,
 • preškoľuje ročne viac ako 1500 účastníkov, organizovaním a poskytovaním odborného celoživotného vzdelávania, na aktuálne témy týkajúce sa podnikateľskej činnosti,
 • podpora zakladania miestnej malovýroby zameranej na regionálne špeciality s využitím miestnych tradícií a zvyklostí.