Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2023)

PPA zverejnila výzvu (v prílohe) pre žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2023). Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti v termíne od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. V rámci podporného opatrenia ZELENÁ NAFTA 2023 sú podporovaní prvovýrobcovia v špeciálnej  rastlinnej a živočíšnej výrobe (zoznam v prílohe). Zároveň Vám zasielame „Usmernenie k podávaniu žiadosti“ s presným návodom, ako postupovať celým procesom registrácie a podávania žiadosti.
Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami:
- elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom
alebo
- poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii
organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci PPA na e-mailovej adrese zelenanafta@apa.sk