Úvodné slovo na zasadnutie hospodárskej a sociálnej rady SR

Návrh Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

Predkladaný materiál je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z  Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2023-2027 prostredníctvom súboru intervencií vo forme priamych platieb, prechodných vnútroštátnych platieb, sektorových intervencií a intervencií na rozvoj vidieka zoskupených okolo 9 špecifických cieľov a 1 prierezového cieľa. Programové obdobie 2023-2027 nadväzuje na obdobie 2014-2020, ktoré bolo predĺžené do roku 2022. 

Strategický plán cieli na vyššiu podporu produkcie ovocia a zeleniny a produktov živočíšnej výroby, udržateľného hospodárenia, podpory malých a mladých poľnohospodárov, zvýšená podpora ide aj do oblastí so znevýhodnenými prírodnými podmienkami. Podpory v znevýhodnených oblastiach budú odzrkadľovať rozdielne príjmy rastlinných a živočíšnych fariem. Nadväzne bude podporený aj sektor spracovania s dôrazom na kvalitu, efektivitu výroby a lokálne dodávateľské reťazce. Zo zdrojov Strategického plánu bude podporené aj vysporiadanie vlastníctva pozemkov. Dokument taktiež uľahčí vznik nových pracovných miest  v poľnohospodárstve, resp. má pozitívny vplyv na fungovanie trhu práce najmä prostredníctvom intervencií v špecifickom cieli číslo 7.

Cieľom predkladaného materiálu je taktiež podporiť implementáciu stratégií miestneho rozvoja s dôrazom na malé inovatívne podniky, sociálnu inklúziu, diverzifikáciu poľnohospodárskych aktivít a na tvorbu pracovných miest. Vyvážený územný rozvoj sa zabezpečí investíciami do ekonomickej a sociálnej infraštruktúry. Program LEADER doplní podpora biohospodárstva a podpora obhospodarovania lesov menších výmer, ktoré prispejú k rozvoju zamestnanosti na vidieku a efektívnemu a udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a biomasy. 

Strategický plán bude riešiť rastúcu volatilitu príjmov a nedostatočnú poistenosť podnikov  prostredníctvom podpory komerčného poistenia úrod a zvierat, ktoré bude doplnené opatreniami v rámci štátnej pomoci.
Na adaptáciu poľnohospodárstva na zmenu klímy bude Slovensko investovať do závlah,  vodozádržných zariadení ako aj ekostabilizačných prvkov na vysporiadaných pozemkoch.  Celofarmová eko-schéma podporí  zatrávňovanie medziradí sadov a viníc, budovanie ekologických prvkov v krajine a zlepšovanie štruktúry pôdy s cieľom mitigácie klimatickej zmeny.  Podporené budú adaptačné a mitigačné opatrenia v lesoch zamerané na obnovu, zadržiavanie vody a zavádzanie postupov prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.

Pri výrobe potravín SR zníži využívanie pesticídov, umelých hnojív a antimikrobiálnych látok. Dôraz sa bude prostredníctvom intervencií Strategického plánu klásť na blahobyt zvierat a ochranu prírodných zdrojov. Cieľom dokumentu je taktiež zvýšenie biodiverzity budovaním neproduktívnych prvkov a delením veľkých pôdnych blokov na menšie. Taktiež sa podporí chov ohrozených plemien, zlepší sa ochrana vzácnych biotopov dropa fúzatého, sysľa pasienkového, hlucháňa hôrneho a ďalších ohrozených druhov zvierat. 

Dôležitým aspektom strategického plánu je zlepšenie spolupráce pôdohospodárov, potravinárov a lesníkov s odborníkmi z výskumných inštitúcii a univerzít, vzdelávanie a poradenstvo. Cieľom je zabezpečiť spoločné riešenie praktických problémov potravinovej vertikály, lesov a vidieka.

Rozpočet Strategického plánu je 4 261 975 046 EUR verejných zdrojov na 5 rokov, z toho 3 396 791 658 EUR predstavuje príspevok Európskej únie a 865 183 388 EUR príspevok štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého bolo predložených vyše 500 pripomienok od povinne aj nepovinne pripomienkujúcich subjektov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR následne viedlo sériu rozporových konaní s cieľom dosiahnuť čo najširší konsenzus s ministerstvami, ako aj so zástupcami združení a zväzov v sektore, či zástupcami iných záujmových organizácií. Materiál sa na rokovanie vlády SR predkladá s jedným rozporom s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Rozpor sa týka požiadavky na zapojenie 8 regiónov a miest jadrového rozvoja do rozhodnutí o investíciách v rámci intervencií na rozvoj vidieka Strategického plánu. S nepovinne pripomienkujúcimi subjektmi zostalo niekoľko rozporov, ktoré sa týkajú väčšinou rozpočtu a alokácie na jednotlivé sektory.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predkladá Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027, ktorý naplní cieľ udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka na Slovensku berúc do úvahy SWOT analýzu, z nej vyplývajúce potreby, intervenčnú stratégiu, rozpočtové obmedzenia a právne rámce SR a EÚ.

Zdroj: MPRV SR