Úspešný Informačný deň k schválenému Strategickému plánu SPP

Dunajská Streda sa 10. januára 2023 stala centrom pozornosti vyše stovke nielen skúsených, ale najmä mladých poľnohospodárov z okolitých okresov na Informačnom dni organizovanom Agrárnou komorou Slovenska.

Na podujatie prijal pozvanie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan a vo svojom úvodnom príhovore opísal postup prijatia Strategického plánu SR. V rámci nových vízií kládol dôraz na význam nových eko – schém a  pripravovaného Klimatického a Rizikového fondu. Farmárov povzbudil, aby si nové sadzby jednotlivých intervencií vyskúšali vypočítať pomocou tzv. Farmárskeho manuálu a Kalkulačky, zverejnených na webe rezortného ministerstva a stránke AKS. Upriamil pozornosť na dôležitosť snahy zvyšovania výkonnosti každého poľnohospodárskeho subjektu, pretože všetky budúce výzvy, štátna pomoc či iné intervencie SPP budú prioritne zamerané na také komodity a oblasti, v ktorých nemáme zabezpečenú sebestačnosť.

GR PPA Jozef Kiss citlivo reagoval na dotazy farmárov, ktorým neboli vyplatené priame platby za predchádzajúci rok a vysvetlil, že omeškanie súvisí so situáciou na slovenskej politickej scéne. Dotkol sa peripetií súvisiacich s výzvami PRV z minulého roka v podopatreniach 4.1 a 4.2 pre prvovýrobcov aj potravinárov. Dlho očakávané vyhodnotenie výzvy č.52/PRV/2022 je podmienené rozhodnutím z Bruselu, či bude možný presun finančných zdrojov z iných opatrení. Veľký objem podaných žiadostí by uspokojilo iba mizivé percento žiadateľov s najvyšším bodovým hodnotením (iba 97 bodové!). Podčiarkol nutnosť používania elektronickej schránky podnikateľských subjektov, ktoré bude v blízkej budúcnosti dominantná cesta pri komunikácii s agentúrou či už pri priamych platbách, tak aj pri projektoch PRV a štátnej pomoci.

Generálna riaditeľka Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Katarína Mihaľová oboznámila prítomných detailnejšie s prípravami plánu a jeho jednotlivými časťami, riaditeľ odboru priamych platieb Marek Milec s kolegami podrobne popísali zmeny týkajúce sa priamych platieb, kondicionality či pravidiel najnovších eko – schém. Riaditeľ odboru neprojektových podpôr Rudolf Trebatický sa vo svojej prezentácii zameral na Neprojektové intervencie SP SPP: Environmentálne, klimatické a iné záväzky týkajúce sa hospodárenia.

Otázok v diskusii bolo viac a mnohé ešte stále rezonujú v mysliach každého aktívneho farmára, ktorý sa v tejto nestabilnej dobe snaží naďalej podnikať, investovať a prinášať na podnet ministra pridanú hodnotu. V jednom sme sa zhodli všetci – podobný úspešný Informačný deň bude nutné usporiadať opätovne.

Prezentácie a pár momentov z Informačného dňa si môžete pozrieť nižšie.