Usmernenie - nahlasovanie zvierat bez pôvodu do CEHZ

ŠVPS SR podľa § 6 ods. 2 písm. a) a písm. p) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov usmerňuje regionálne veterinárne a potravinové správy, Plemenárske služby SR, š.p. a všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby v procese registrácie zvierat ovce, kozy, ošípané bez známeho pôvodu, neoznačené, resp. neregistrované v CEHZ.

Podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti musia byť všety HZ identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v CEHZ.

Podľa § 40a zákona o veterinárnej starostlivosti vlastník HZ, držiteľ HZ alebo osoba oprávnená disponovať s HZ je povinná pred začatím chovu HZ požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu HZ.

Podrobnosti identifikácie a registrácie HZ sú popísané vo vyhláškach MPRV SR:

  • Vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z.z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z.z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s uvedenými právnymi predpismi na identifikáciu a registráciu oviec, kôz a ošípaných, ŠVPS SR usmerňuje postup registrácie oviec, kôz a ošípaných, ktoré sú neoznačené, bez známeho pôvodu, resp. neregistrované v CEHZ nasledovne:

Odo dňa 01.05.2022 nebudú môcť držitelia zvierat druhu ovca, koza a domáca ošípaná nahlásiť do registrovaného chovu v CEHZ, ktoré nemá známy pôvod. To znamená, že nebude možné nahlásiť do CEHZ zvieratá, ktoré pochádzajú z chovu neregistrovaných v CEHZ alebo zvieratá pochádzajúce z iných krajín, ktoré nesprevádza veterinárne osvedčenie, osvedčujúce alebo preukazujúce pôvod zvierat.

Po 01.05.2022 v CEHZ nebudú spracované tlačivá "Hlásenie zmien oviec/kôz" a "Hlásenie zmien v počte ošípaných", ktoré budú obsahovať udalosť s kódom:

  • 21 zaregistrovanie staršieho žijúceho barana
  • 22 zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice pre ovce a pre kozy
  • 23 zaregistrovanie staršieho žijúceho capa
  • 24 zaregistrovanie staršej žijúcej kozy
  • 20 nahlásenie počiatočného stavu/počtu novo označených ošípaných pre ošípané.

Hlásenia s uvedenými kódmi prijaté do CEHZ po 01.05.2022 nebude môcť CEHZ spracovať. O prijatom hlásení s požiadavkou registrácie oviec, kôz, ošípaných s neznámym pôvodom CEHZ informuje e-mailovou poštou príslušnú RVPS.

RVPS vykonaním úradnej kontroly identifikácie a registrácie zvierat na mieste preverí dôvod zaslania hlásenia o zvieratách bez pôvodu.

Zdroj: ŠVPS SR