Stropovanie priamych platieb na Slovensku

O stropovaní priamych platieb sa v Európe diskutuje už celé roky. Uvažovalo sa o ňom v minulom aj aktuálne začínajúcom sa období spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na stole boli rôzne varianty povinného stropovania, ktoré sa napokon do povinnej legislatívy nepremietli a stropovanie podpôr na plochu zostalo len ako možnosť, ktorú členské štáty môžu a nemusia využiť. Slovensko sa v novom období rozhodlo vydať na túto cestu a obmedzenie príjmov z priamych platieb tak niektorí poľnohospodári pocítia už v tomto roku.

Stropuje sa len základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti
Nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve vo forme oddelených a viazaných priamych platieb vrátane základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti – teda dosiaľ všeobecne nazývanej priama platba.

„Mechanizmus stropovania a znižovania priamych platieb sa týka výlučne základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti (obdoba jednotnej platby na plochu). Suma základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, ktorá sa má poskytnúť prijímateľovi na kalendárny rok, sa po zohľadnení nákladov na prácu zníži o 80 percent v časti sumy nad 60 do 100 tisíc eur, a o 100 percent v časti sumy nad 100 tisíc eur. Ak by mal prijímateľ po zohľadnení nákladov na prácu nárok na základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti v sume 150 tisíc eur, stropovanie a znižovanie platieb sa uplatní nasledovne: zo sumy 60 tisíc eur sa poskytne 100 percent, zo sumy nad 60 tisíc a do 100 tisíc eur, to je zo sumy 40 tisíc eur, sa poskytne 15 percent, a suma nad 100 tisíc eur, teda 50 tisíc eur, sa neposkytne” uviedol rezort.

Stropovanie má podľa schváleného nariadenia zohľadňovať náklady
Podľa schváleného nariadenia sa okrem miezd do nákladov započítajú náklady na mzdy vrátane daní, poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie súvisiace so zamestnaním.

„V odôvodnených prípadoch môže prijímateľ požiadať o použitie štandardných nákladov na základe priemerných miezd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, vynásobených počtom ročných pracovných jednotiek. Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré sa týkajú miezd, použijú sa najnovšie dostupné údaje,“ píše sa v schválenom nariadení.

Vo všetkých prípadoch ide o náklady, ktoré žiadateľovi o platbu vznikli v roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti. Tento rok (2023) tak budú žiadatelia uvádzať náklady vypočítané z roka 2022.

Usmernenie k stropovaniu platieb
Podľa strategického plánu bude existovať formulár, ktorý bude obsahovať identifikačné údaje poľnohospodára, súhrnnú sumu miezd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, kalendárny rok, ku ktorému sa daná suma miezd viaže, vrátane podpornej dokumentácie preukazujúcej správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov. Formulár bude obsahovať súhrnnú sumu nákladov práce v rámci zmluvných nákladov spojených s poľnohospodárskou činnosťou, vrátane podpornej dokumentácie preukazujúcej správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov.  Momentálne tento formulár neexistuje, ale bude zverejnený na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Strategický plán uvádza odhad zastropovanej čiastky v priemere 5 miliónov eur ročne. Zastropovaná suma bude presunutá do II. piliera, kde je podľa dokumentu možné adresnejšie cieliť na konkrétne problémy a potreby Slovenska.


Zdroj: poľnoinfo.sk