Stanovisko spoločnosti Mlyn Kolárovo, a.s. k medializovaným informáciám o nevyhovujúcich výsledkoch analýzy pšenice z Ukrajiny

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 13.04.2023 vydalo tlačovú správu o nevyhovujúcich výsledkoch analýzy pšenice z Ukrajiny a priamo identifikovalo našu spoločnosť ako zdroj kontaminácie. Vzhľadom k tomu, že MPRV SR žiadnym spôsobom nekomunikovalo s našou spoločnosťou a nežiadalo naše stanovisko, ako zodpovedný výrobca potravín považujeme za dôležité upresniť a doplniť niektoré prezentované informácie.

Kontrola a opatrenie sa týka iba jednej šarže obilia. Všetky naše výrobky v spotrebiteľskom balení, všetky naše výrobky balené pod značkami obchodných reťazcov sú vyrábané 100% z pšenice zo Slovenska.

K dnešnému dňu sú nám k dispozícii výsledky analýzy iba prvej vzorky, ale výsledky rezervnej a rozhodujúcej vzorky stále nie, preto vyvodenie dôsledkov považujeme za predčasné. Predmetná šarža bola okamžite zablokovaná. Predmetné obilie sme nakúpili od spoločnosti registrovanej v Slovenskej republike, obilie bolo uvoľnené kontrolnými orgánmi do voľného obehu. Dodávateľ deklaroval kvalitu podľa platných predpisov v SR. Každé jedno auto sme testovali v našom laboratóriu na základné kvalitatívne parametre, pšenicu s pôvodom z Ukrajiny sme testovali na rezíduá pesticídov a na iné parametre v externom akreditovanom laboratóriu viackrát, súlad s predpismi bol vždy potvrdený (na rezíduá pesticídov neexistujú rýchlotesty, preto testovanie každej dodávky nie je možné). Kontrolné orgány taktiež viackrát kontrolovali cielene obilie z Ukrajiny, všetky predchádzajúce kontroly potvrdili súlad s predpismi.

Naša spoločnosť nakúpila približne 16 tisíc ton obilia s pôvodom z Ukrajiny od júna minulého roku. Toto množstvo je menej ako 12 percent ročne spracovaného obilia. Taktiež toto množstvo je približne 20 percent množstva, ktoré bolo dovezené na Slovensko, ak prirátame množstvá obilia a múky dovezené z ďalších okolitých krajín, hlavne z Poľska, nie je možné vylúčiť že ostatní účastníci trhu taktiež spracúvajú obilie s pôvodom mimo EÚ.

Považujeme za dôležité deklarovať, že pšenica a všeobecne obilie z Ukrajiny má vysokú kvalitu, v rámci programu „Black Sea Grain Initiative“ Španielsko nakúpilo do dnešného dňa 4.8 milión tón obilia, Taliansko 1.9 milión tón, Holandsko 1.7 milión tón, Turecko 3 milióny tony atď. Samotné MPRV SR deklarovalo dňa 4.4.2023, že „Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) v uplynulých dňoch zrealizovala cielenú kontrolu obilia z Ukrajiny, ktorá preukázala, že obilie z Ukrajiny nepredstavuje zdravotné riziko.“. Testy v našom laboratóriu a v externom akreditovanom laboratóriu vykonala aj naša spoločnosť priebežne a doteraz všetky výsledky potvrdili kvalitu.

Látka Chlorpyrifos, ktorej rezíduá boli identifikované, je bežne používaná vo Svete, bola patentovaná v roku 1966 spoločnosťou Dow Chemical Company a stále je používaná vo viac ako 100 krajín sveta. Látka bola povolená aj v EÚ do roku 2020 (v USA do 2021), maximálna povolená hladina bola 0.05 mg/kg v prípade pšenice (teda skoro dvakrát väčšia koncentrácia ako nameraná hodnota!), aktuálna povolená hodnota je 0.01 mg/kg (neistota merania, keďže látka je na zozname zakázaných pesticídov). Nameraná hodnota podľa prvých výsledkov je 0.026 mg/kg (rozšírená kombinovaná neistota merania je 50%). Potrebujeme pridať, že táto hodnota sa vzťahuje na obilie pred čistením a spracovaním, podľa dostupných štúdií počas spracovania dôjde k zníženiu hladiny rezíduí, ale výsledky z akreditovaného laboratória ešte nie sú k dispozícii. Taktiež chceme pripomenúť, že európska legislatíva pred novelizáciou povolených pesticídov definovala maximálne hladiny rezíduí Chlorpyrifosu pre niektoré produkty na úrovni 2 až 3 mg/kg, teda 76 až 115 krát (!) vyššiu hodnotu, ako v tomto prípade, preto vyhlásenia agrorezortu o nebezpečnej koncentrácii považujeme minimálne za zavádzajúce.

Plne súhlasíme s MPRV SR, že kvalitná a zdravá potravina je prvoradá, preto maximálne spolupracujeme s kontrolnými orgánmi a predmetná šarža bola zablokovaná. Tiež súhlasíme s agrorezortom, že treba chrániť záujmy domácich pestovateľov obilia a súčasná európska politika veľmi škodí nášmu regiónu. Naša spoločnosť za posledné roky nakupovala 100% obilia zo Slovenska, iba vo výnimočných prípadoch z iných krajín. Taký rok bol aj minulý, keď hrozilo, že nebude dostatok obilia na trhu a múka bude na prídel. Radi by sme dali do pozornosti skutočnosť, že naše výrobky expedujeme do viac ako 10 krajín EÚ a mimo EÚ, výrazným spôsobom podporujeme náš región a zahranično-obchodnú bilanciu SR a vytvárame lokálnu pridanú hodnotu.

Z toho dôvodu žiadame MPRV SR aby nedevastoval potravinový sektor a záujmy pestovateľov nechránil stigmatizáciou a diskreditáciou našej spoločnosti ale inými čestnými nástrojmi.

Ďalšie prípadné otázky prosíme adresujte na info@mlynkolarovo.sk.
Kolárovo, 17.04.2023