SPF - Žiadosť o spoluprácu

Slovenský pozemkový fond (ďalej „SPF“ alebo „fond“) si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu za účelom zrýchlenia procesu doriešenia nájomných vzťahov medzi SPF a Vašimi členmi (žiadateľmi o prenájom). V rámci spolupráce si Vás dovoľujeme požiadať, aby Ste informovali Vašich členov o možnosti urgencie vybavenia ich žiadostí týmto spôsobom a zaslanie zoznamu žiadateľov (Vašich členov), ktorí uvádzajú, že predložili na SPF k žiadosti o prenájom všetky potrebné doklady a ešte nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu, resp. vyhotovený návrh zmluvy.
Po doručení zoznamu žiadateľov SPF preverí stav ich žiadosti a v prípade zistenia o predložení všetkých potrebných dokladov a preukázania splnenia podmienok na prenájom v súlade s platnými predpismi budú uvedené žiadosti riešené prednostne.
V prípade nedoložených dokladov bude SPF žiadateľov kontaktovať formou výzvy na doloženie potrebných dokladov na doriešenie žiadosti, alebo uvedie iný dôvod, prečo nemôže byť pokračované v o vybavovaní žiadosti (napr. žiadateľ je dlžníkom podľa zistenia v registri OverSi, alebo nekomunikuje elektronicky).
V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať návrh zoznamu vo formáte excel, v ktorom je potrebné uviesť iba názov žiadateľa (právnickej osoby alebo SHR) a IČO žiadateľa. SPF si uvedeného žiadateľa vo svojej agende vyhľadá, nie je potrebné uvádzať kedy bola žiadosť podaná alebo iné údaje.
Zoznam žiadame doručiť emailom na adresu: najom@pozfond.sk.

V rámci spolupráce si Vás dovoľujeme požiadať, aby Ste informovali svojich členov aj o nasledovných skutočnostiach :
Pri riešení viacerých žiadostí žiadateľov bez prednostného práva o totožný predmet nájmu je proces posúdenia splnenia podmienok na prenájom zdĺhavejší. SPF si k posúdeniu môže vyžiadať ešte ďalšie údaje k posúdeniu hospodárenia žiadateľa – výpis z centrálnej evidencie zmlúv, doklady preukazujúce poberanie dotácií od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej aj „PPA“) na uvedených pozemkoch. Je potrebné posúdenie splnenia podmienok o prenájom u všetkých žiadateľov súčasne, v prípade nedoloženia dokladov v lehote stanovenej vo výzve, bude toto považované za nezáujem o prenájom (ak nedoložil žiadosť o predĺženie termínu na doloženie dokladov).
Včasným doloženým dokladov je možné proces posúdenia splnenia podmienok žiadateľov urýchliť.

SPF dňa 17.4.2023 podpísal s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou memorandum o spolupráci, v zmysle ktorého poskytne PPA databázu LPIS blokov. Nakoľko fond ešte uvedenými údajmi od PPA nedisponuje, pre zrýchlenie vybavenia žiadosti (posúdenie uplatnenia si práva na vrátenie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov bez nájomnej zmluvy alebo stanovenia aktuálneho predmetu nájmu) si môže z dôvodov zrýchlenia procesov SPF od záujemcu o prenájom žiadať doklady preukazujúce poberanie dotácií od PPA na uvedených pozemkoch.

SPF v pravidelných štvrťročných intervaloch poskytuje PPA celú databázu prenajímaných pozemkov od SPF a údaje o skončených zmluvách. Tieto údaje poskytol SPF prvýkrát k 30.3.2022. Taktiež na základe dožiadania od PPA fond poskytuje údaje o prenajímaných pozemkoch.
Je potrebné, aby žiadateľ k splneniu podmienok o prenájom poskytol SPF zo svojej evidencie zoznam prenajatých pozemkov o d známych vlastníkov, ktoré tvoria ucelený hospodársky celok s žiadanými pozemkami SPF ( predkladá vo formáte excel podľa katastrálnych územís uvedením parc.č. registra C/E, LV, vlastníka, prenajatej výmery parciel vlastníka, s uvedením celkovej prenajatej výmery za k.ú.).

SPF zisťuje prostredníctvom portálu OverSi či budúci nájomca nie je dlžníkom pri plnení daňových povinností, odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo príspevku na poistenie v nezamestnanosti, vydané príslušným daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, colný úradom alebo dôchodkovou poisťovňou. SPF tieto skutočnosti overuje dvakrát, prvýkrát pred vyhotovením návrhu zmluvy, druhýkrát pred predložením zmluvy na podpis štatutárnemu orgánu SPF.
Tiež je potrebné aby žiadateľ preukázal, že nie je dlžníkom na miestnych daniach a poplatkoch preukázaním aktuálneho potvrdenia z obce, kde sa pozemky nachádzajú. V prípade zistenia dlžôb je táto skutočnosť prekážkou na pokračovanie v procese uzatvorenia nájomnej zmluvy, čo je žiadateľovi oznamované. SPF tieto skutočnosti overuje.

Je nevyhnutné, aby žiadateľ komunikoval a podpisoval právne akty s SPF elektronicky.

Je naším cieľom, aby pokiaľ je to možné, vzhľadom k zložitosti vlastníckych a užívateľských vzťahov, sa čo najviac zrýchlil proces uzatvárania nájomných zmlúv a predišlo sa možným problémom preukazovania nájomných vzťahov na pozemky v správe a nakladaní SPF.

Ďakujeme Vám za poskytnutie súčinnosti a vykonanie komunikácie s vašimi členmi.
S pozdravom

Mgr. Ján Marosz
generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu

Príloha:
Zoznam žiadateľov o prenájom - vzor