Schválená dotácia na poistenie plodín a zvierat v roku 2023

Vážení farmári.

Dávame do pozornosti, že PPA schválila a začala vyplácať podporu na refundáciu časti ročného poistného z poistenia plodín a hospodárskych zvierat vo výške 46%.

Dôležité upozornenie:
Žiadateľ je povinný zaslať zmluvy o poskytnutí dotácie do 3 pracovných dní odo dňa doručenia informačného e-mailu.
Žiadateľovi je umožnené predložiť zmluvu PPA jedným z dvoch spôsobov a to elektronicky cez ITMS2014+, alebo listinnou formou, pričom je potrebné zmluvu vytlačiť, podpísať a úradne overiť. Následne zaslať na adresu PPA.
Dôrazne upozorňujeme, že zmluvy podané po termíne NEBUDÚ platobnou agentúrou akceptované.