Preškolenie pracovníkov rastlinnej výroby zaobchádzajúcich pri práci s chemickými látkami a prípravkami

Téma: Preškolenie pracovníkov rastlinnej výroby zaobchádzajúcich pri práci s chemickými látkami a prípravkami

Dátum školenia: 15. alebo 16. alebo 17. februára 2022, registrácia: 12:30, začiatok o 13:00 hod., v Dunajskej Strede, zasadacia miestnosť, III. posch.

 

Program:

  1. Aktualizovaný zákon o BOZP č. 124/2006 Z. z.
  2. Ochrana zdravia pri práci a nová klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí
  3. Novelizovaný zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z. a vyhláška o požiarnej prevencii č.121/2002 Z.z.
  4. Prvá pomoc
  5. Písomná skúška

 

Účastnícky poplatok:

Pre nečlenov: 30,-€/osoba. Poplatok uhradiť VOPRED na účet č. SK10 1111 0000 0011 3440 3002, VS 150222, KS 0308 (potvrdenie o úhrade doneste so sebou).

Pozvánka slúži po zaplatení účastníckeho poplatku ako daňový doklad pre účastníka vzdelávacej aktivity. Regionálna agrárna komora Dunajská Streda nie je platcom DPH!

 

Bližšie informácie na tel. č. 031/552 13 42 alebo e-mailom aksds@aksds.sk.