PPA posiela peniaze poľnohospodárom, vinárom, včelárom a lesníkom

PPA vypláca v rámci štátnej pomoci a organizácie trhu dotácie a pomoc poľnohospodárom, dodávateľom ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov do škôl, vinárom, včelárom a lesníkom.

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss potvrdil, že vďaka úspešnému získaniu trvalej akreditácie môže PPA splniť aj túto úlohu: „Poľnohospodári, vinári, včelári, lesníci či dodávatelia ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov do škôl dostanú do konca roka 2021 vyplatené podpory a pomoc v rámci niekoľkých výziev. Celkovo pôjde o sumu cca 36 752 724 EUR.“  V tejto sume sú obsiahnuté platby na zostávajúce štyri výzvy v rámci štátnej pomoci v súhrne 33 268 447 EUR a 3 484 277,76 EUR v rámci organizácie trhu. Vyplácanie sa realizuje postupne v jednotlivých zverejnených výzvach v rámci štátnej a minimálnej pomoci:

Štátna pomoc na poskytovanie úľav na environmentálnych daniach tzv. Zelená nafta. Prvá výzva bola zverejnená v termíne od 16.8.2021 do 17.9.2021 a druhá výzva bola zverejnená v termíne od 28.10.2021 do 5.11.2021. Na výzvu bol stanovený limit z MPRV SR vo výške 30 000 000,00 EUR (vyplatených bude 26 419 811,55 EUR). Termín vyplácania je určený na december 2021.

Štátna pomoc na poskytovanie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Druhá výzva bola zverejnená v termíne od 6.9.2021 do 13.9.2021. Na výzvu bol stanovený limit z MPRV SR vo výške 1 130 000,00 EUR.  Dotácia bola vyplatená 9.11.2021.

Štátna pomoc na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie. Výzva bola zverejnená v termíne od 29.9.2021 do 27.10.2021. Na výzvu bol stanovený limit z MPRV SR vo výške 1 200 000,00 EUR. Termín vyplácania je určený na december 2021.

Minimálna pomoc na účasť spracovateľa na výstave. Výzva zverejnená v termíne od 18.10.2021 do 8.11.2021. na výzvu bol stanovený limit z MPRV SR vo výške 250 000,00 EUR. Termín vyplácania je určený na december 2021.

Minimálna pomoc na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimo produkčných funkcií lesov. Výzva bola zverejnená v termíne od 22.3.2021 do 22.6.2021. S účinnosťou 11.10.2021 bol navýšený finančný limit pre uvedené opatrenie z MPRV SR vo výške 6 000 000,00 EUR. Dotácia vo výške 5 991 181,78 EUR bola vyplatená 2.12.2021.

Štátna pomoc na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Výzva bola zverejnená v termíne od 25.3.2021 do 25.5.2021 a na výzvu bol stanovený limit z MPRV SR vo výške 6 000 000,00 EUR. Termín vyplácania je určený na december 2021.

V rámci opatrení organizácie trhu pokračuje v Školskom programe vyplácanie podpôr za dodávky ovocia zeleniny a výrobkov z nich, mlieka a mliečnych výrobkov do škôl. Pre školský rok 2020/2021 bol pridelený rozpočet na dodávky ovocia a zeleniny 2 373 573 EUR (EÚ) a 4 185 684 EUR (ŠR); na dodávky mlieka a mliečnych výrobkov  1 633 772 EUR (EÚ) a 5 344 498 EUR (ŠR).

Z prideleného rozpočtu boli čerpané podpory na dodávky ovocia a zeleniny 2 373 556,21 EUR (EÚ) a 1 961 019,61 EUR (ŠR); na dodávky mlieka a mliečnych výrobkov  922 575,56 EUR (EÚ a 0,00 EUR (ŠR).

V rámci školského programu budú ešte do konca roka vyplatené podpory vo výške cca 2 395 948,48 EUR (1 037 718,51 EUR Ovocie a zelenina / 822 975,79 EUR Mlieko a mliečne výrobky).

V sektore vinohradníctva a vinárstva bolo čerpanie podpôr na takmer 100%.

Celkový rozpočet určený pre všetky opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva bol realizovaný v rámci vnútroštátneho podporného programu 2019-2023 vo výške 4 887 000,00 EUR vyčerpaný na takmer 100 %. Presné číslo čerpania je 4 886 676,45 EUR čo je 99,99 %.

V sektore podpôr včelárom bol pridelený rozpočet 999 973 EUR (EÚ) a 999 973 EUR (ŠR). Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia pomoci na podporný rok 2021/2022 bola v termíne od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021, predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci v podpornom roku 2020/2021 bolo od 01. 07. 2021 do 31. 07. 2021. V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia pomoci prijala PPA dve žiadosti na podporný rok 2021/2022. PPA rovnako prijala dve žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021, pričom tieto v rámci administratívnej kontroly preskúmala a na základe tejto kontroly vyplatila pomoc včelárom na podporný rok 2020/2021 vo výške 1 684 739,39 EUR z celkovej sumy 1 999 946 EUR pridelenej na včelársky rok 2020/2021. Pomoc bola vyplatená do 15. 10. 2021.

V sektore ovocia a zeleniny bola do 30. 11. 2021 pre organizácie výrobcov na financovanie ich operačných programov poskytnutá podpora vo výške 2 500 601,64 EUR a do konca roka sa uvedená suma zvýši o 393 482,51 EUR na  2 894 084,15 EUR.

Zdroj: PPA