Požiadavka Agrárnej komory Slovenska

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MVDr. Jozef BÍREŠ - minister 

Vážený pán Minister,
v mene členov Agrárnej komory Slovenska sa na Vás obraciam s požiadavkou na úpravu termínu výkonu prvej agrotechnickej operácie na plochách, ktoré zriadili poľnohospodári v zmysle DPEP 8 ako neproduktívnu plochu „úhor s porastom“.
V zmysle nariadenia vlády SR č. 435/2022 §3, ods. 2, poľnohospodár udržiava pôdu ležiacu úhorom tak, že  zabránením rozširovaniu náletov drevín, odstraňuje invázne druhy rastlín a húževnatých burín. V prípade že žiadateľ o priame platy uplatňuje vo svoje jednotnej žiadosti podporu na celofarmovú eko-schému, podmienky na obhospodarovanie neproduktívnej plochy upravujú podľa nariadenia vlády č. 436/2022 §14, ods.4. Na základe uvedeného čl. nariadenia je možné vykonať prvú agrotechnickú operáciu zameranú na odstraňovanie náletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín až po 31.07. roku podania žiadosti. V zmysle usmernenia k nariadeniu vlády SR č. 436/2022 k §14, je možné agrotechnickú operáciu na odstraňovanie náletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín vykonať aj skôr, ak poľnohospodára vyzve príslušný orgán v zmysle zákona č. 150/2019 §4.
Z tohtoročnej praxe vyplýva, že neproduktívne plochy aj napriek tom, že sú osiate krycou plodinou za účelom potláčania burín na poľnohospodárskej pôde sú husto zaburinené najmä; ambrózia palinolistá, durman obyčajný, lulkovec zlomocný atď.  Na základe týchto praktických skúseností Vás žiadame o prehodnotenie podmienky, ktorá ustanovuje prvú agrotechnickú operáciu na neproduktívnych plochách v termíne  do 31.06. podania žiadosti.
Ďalšia pripomienka z poľnohospodárskej praxe sa týka podmienky DPEP 6. V nariadení vlády SR č. 435/2022 sa uvádza, že na poľnohospodárskej ploche orná pôda so sklonom nad 7° v období od 1. novembra do 1. marca žiadateľ o priame platby musí zabezpečiť najmenej 80 % vegetačné pokrytie. Z pohľadu agrotechnickej prax by naši členovia uvítali posunutie tohto termínu na obdobie od 1. decembra do 1. marca

Ďakujem za porozumenie, s úctou
Helena Patasiová
Predseda komory