Povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom na okresné úrady do 31.1.2024 podľa vyhlášky 172/2018 Z.z.

Vážení členovia AKS,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín 31. januára 2024, ktorý ukladá poľnohospodárom povinnosť poskytnúť informácie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom podľa katastrálnych území Okresnému úradu - Pozemkový a lesný odbor (na základe ustanovení § 1 ods. 3 a § 14 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a na základe § 5 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018 Z.z.).

Táto povinnosť platí pre všetkých, ktorí si prenajímajú pôdu!

Vyplnený formulár (v prílohe) za každé katastrálne územie (podľa prílohy č. 3 k vyhláške MPRV SR č. 172/2018 Z.z.) s údajmi za rok 2023 je nájomca povinný doručiť okresnému úradu

na e-mailovú adresu: opl.ds@minv.sk

alebo poštou na adresu:

Okresný úrad Dunajská Streda
Pozemkový a lesný odbor
Korzo B. Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda

do 31.01.2024!

Prosíme Vás, aby ste túto povinnosť splnili!