Povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom do 31.1.2023

V súlade s vyhláškou MPRV SR 172/2018 Z.z.  so zákonom 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.

§14
(2)

Nájomca je povinný viesť elektronickú evidenciu pozemkov, ktoré má prenajaté a pozemkov, ktoré sám vlastní a obhospodaruje, podľa prenajímateľov a druhu pozemkov. Nájomca je povinný viesť elektronickú evidenciu ním obhospodarovaných pozemkov.
Nájomca je povinný údaje a informácie z týchto evidencií
a) na požiadanie poskytnúť okresnému úradu,
b) poskytnúť Pôdohospodárskej platobnej agentúre spolu s podaním žiadosti, ak nájomca je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu.

(3)
Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku - tomto prípade do 31.01.2023!

SUMÁRNE ÚDAJE Z EVIDENCIE NÁJOMNÉHO je možné podávať poštou na okresné úrady aj elektronicky - v každom okrese je to iná elektronická adresa.