Oznam pre prijímateľov priamych podpôr

Vážení prijímatelia priamych podpôr,
dovoľujeme si Vás informovať, že vyplatenie priamych podpôr je možné zo strany prijímateľa urýchliť čo najskorším prevzatím rozhodnutia vo veci jednotnej žiadosti. Doručením rozhodnutia sa v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. predmetné rozhodnutie stáva vykonateľným, pričom zo strany PPA dôjde k bezodkladnému vyplateniu schválenej sumy požadovaných priamych podpôr.

V tejto súvislosti chceme upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že čo najskoršie prevzatie rozhodnutia urýchli vyplatenie Vašich finančných prostriedkov.

Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra