Novela zákona o potravinách

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov bol schválený 25. mája 2022.

TU nájdete schválené znenie zákona, ktoré nadobudlo účinnosť 21. júla 2022.

Venujte pozornosť predovšetkým nasledovným opatreniam:

§ 24   Ochrana potravinovej bezpečnosti štátu

1) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá umiestňuje na trh komoditu určenú podľa § 3 ods. 4, je povinná vždy do desiatich dní elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k 31. júlu a k 31. decembru kalendárneho roka.

2) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1 je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu povinná do desiateho dňa kalendárneho mesiaca elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

3) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1, ktorá chce počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyviezť do iného členského štátu alebo do tretej krajiny komoditu v množstve viac ako 400 t za kalendárny mesiac, je povinná elektronicky oznámiť túto skutočnosť ministerstvu do desiateho dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom chce komoditu vyviezť; ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nedodrží uvedenú lehotu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, je povinná elektronicky zaslať oznámenie bezodkladne, najneskôr však do 15 dní pred dátumom vývozu komodity.

4) Ministerstvo na základe oznámení podľa odseku 3 posudzuje, či môže byť ohrozená potravinová bezpečnosť štátu z hľadiska poklesu skladových zásob pod kritickú hodnotu určenú vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom podľa § 3 ods. 4.

 

Zdroj: Slov-Lex