NARIADENIE VLÁDY SR ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

Mení sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Účinnosti pre novelu je nasledovná: návrh nadobudne účinnosť 1.3.2022 s výnimkou novozaradených zraniteľných oblastí, pre ktoré nadobudne účinnosť 1.7.2022. Z revízie vyplýva, že 121 zraniteľných oblastí je navrhnutých na vyradenie zo zoznamu.

Dôvodom sú nízke koncentrácie dusičnanov v monitorovacích objektoch podzemných vôd, rovnako aj nízke koncentrácie nutrientov v monitorovacích miestach povrchových vôd bez rizika eutrofizácie.

Naopak, 172 území obcí je navrhnutých na zaradenie do zoznamu, (vrátane 15 katastrálnych území obcí v CHVO Žitný ostrov – Bernolákovo, Tureň, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Horný Bar, Kvetoslavov, Kyselica, Ňárad, Pataš, Rohovce, Sap, Šamorín, Vojka nad Dunajom a Vrakúň). Ide o územia obcí, ktoré v platnom právnom predpise č. 174/2017 Z. z. nie sú v prílohe 1 zaradené v zraniteľných oblastiach.

Dôvodom zaradenia je revízia zraniteľných oblastí z dôvodu eutrofizácie pre povrchové toky, ale aj vysoké koncentrácie  dusičnanov v podzemných vodách v týchto katastrálnych územiach obcí a/alebo ich rastúci trend.