Medzinárodná konferencia Agrárnej komory Slovenska

Agrárna komora Slovenska usporiadala 29. septembra 2022 v Dunajskej Strede medzinárodnú konferenciu pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana. Nosnou témou tohto výnimočného stretnutia bolo vymeniť si skúsenosti, porovnať a zhodnotiť Strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky na budúce programové obdobie. Účastníkmi podujatia boli štátne a samosprávne organizácie z krajín Karpatskej kotliny z Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska a Ukrajiny.

Predsedníčka Helena Patasiová v rámci úvodných slov pred viac ako stovkou poľnohospodárov zalistovala aj do minulosti komory. Vysvetlila dôvody jej vzniku a poslania, vyzdvihla úspechy, popísala jej súčasnú odbornú i charitatívnu činnosť a upozornila na široký rozsah pôsobnosti bezodplatnej práce regionálnych poradcov komory v rámci celého južného Slovenska.

Šéf MPRV SR Samuel Vlčan vo svojom príhovore privítal prítomných a zdôraznil význam spoločnej práce, ako aj prominentnú úlohu poľnohospodárstva v súčasnej kríze, ktorú ešte viac prehĺbila rusko-ukrajinská vojnový konflikt po epidémii. Zároveň pripomenul, že predchádzajúcej vláde trvalo až dva roky, aby kompenzovala vzniknuté škody v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, ktorú AKS iniciovala. Súčasný minister zopakoval svoj sľub z pred niekoľkých dní, že počas aktuálneho odškodnenia za sucho v hodnote 50 miliónov eur, budú prostriedky vyplatené do konca roka.

V pokračovaní Sándor Farkas, zástupca ministra pôdohospodárstva v Maďarsku, stručne predstavil ťažiská maďarskej poľnohospodárskej politiky, pričom zdôraznil ciele, ktoré by chceli v najbližšom období dosiahnuť. Vo svojom prejave kládol osobitný dôraz na dôležitosť zapojenia mladých generácií do poľnohospodárstva. Vďaka nim je poľnohospodárska činnosť oveľa atraktívnejšia aj pri výbere povolania, pretože nie je spojená s fyzicky náročnou prácou. Pán Farkas každopádne považuje zvyšovanie efektívnosti za jednu z veľkých výziev budúcnosti, pričom spomenul aj to, že za posledné dva roky počas epidémie spôsobenej koronavírusom sa poľnohospodárstvo spoločensky zhodnotilo a stalo sa strategickým sektorom, najmä v oblasti zásobovania potravinami.
Zástupcovia poľnohospodárskych organizácií Karpatskej kotliny na konferencii detailne predstavili lokálne možnosti podpory v agropotravinárstve v ich krajinách.
Posledné slová Istvána Jakaba, podpredsedu maďarského parlamentu, sa týkali súdržnosti, odbornosti a nutnosti odborného vzdelania a podpory vidieckeho života.
Na záver sa prítomní zhodli na názore, že oprávnené záujmy poľnohospodárov a potravinárov je nutné obhajovať spoločným úsilím, ako aj častejším organizovaním podobných medzinárodných konferencií.
Celý prejav predsedníčky AKS si môžete prečítať TU.