Informácia o výmene vrstvy vodná erózia pre plnenie normy DPEP 5

Tento rok sa začína nové programové obdobie, ktoré so sebou prináša aj množstvo noviniek pre poberateľov priamych podpôr. Už o niekoľko týždňov budú môcť žiadatelia podávať svoje žiadosti o priame podpory na rok 2023 a tejto súvislosti si ich, dovoľujeme informovať o jednej veľmi dôležitej zmene.

V rámci plnenia podmienok kondicionality je v platnosti od 1.1.2023 norma DPEP 5. Toto je potrebné vedieť pri podávaní žiadostí na rok 2023 prostredníctvom aplikácie GSAA. Práve téma Vrstvy Vodná erózia pre plnenie normy DPEP 5 je predmetom dnešnej informácie. Vrstva v sebe zahŕňa erózne faktory: erozivita dažďa, erodovateľnosť pôdy, dĺžka svahu a svahovitosť.

Pôdohospodárska platobná agentúra túto vrstvu zverejnila ešte v septembri 2022 v aplikácii GSAA 2022, kde ju mala verejnosť k nahliadnutiu, ako vrstvu s názvom „Vodná erózia 2023“ v skupine „Krížové plnenie“. Svahovitosť v nej vychádzala zo starého, menej presného digitálneho modelu reliéfu.
V januári 2023 sa udiala zmena, keď si MPRV SR nechalo vytvoriť novú Vrstvu v NPPC VÚPOP, ktorá pracuje s presnejším digitálnym modelom reliéfu. Ten je dostupný na cca 80% územia Slovenska, na zvyšku územia zostal starý model. Ministerstvo 13. marca 2023 rozhodlo o výmene Vrstvy a o jej implementácii do systému GSAA pre podávanie priamych podpôr pre rok 2023. PPA na základe tohto rozhodnutia Vrstvu vymenilo v aplikácii GSAA 2022 a Vrstva je naďalej prístupná na prezeranie v aplikácii GSAA 2022 na https://gsaa.mpsr.sk/2022, nakoľko aplikácia pre rok 2023 je v testovacej fáze a bude sprístupnená až v apríli 2023.

Prijímatelia majú v tejto chvíli k dispozícii k nahliadnutiu aktuálne platnú vrstvu vodnej erózie v aplikácii GSAA 2022 a tá istá vrstva bude použitá aj pri podávaní žiadostí v aplikácii GSAA 2023.
Veríme, že táto informácia bude prijatá s pochopením a že spoločne začiatok novej kampane zvládneme.


Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra