Informácia o problematike náhrad zvierat

Na pôdohospodárskej platobnej agentúre je od roku 2020 realizovaný audit zo strany DG AGRI, ktorého cieľom je kontrola správnosti stanovovania oprávnených zvierat v rámci schém viazaných priamych platieb. V rámci uvedeného auditu boli identifikované zistenia, ktoré DG AGRI vnímala ako problémové, vytvárajúce riziko pre fond, a o ktorých sme informovali dňa 16.06.2022 aj verejnosť a to správou na webovom sídle PPA z dôvodu ich možného zásahu do činnosti žiadateľov:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-pre-viazan-priame-platby-na-zvierat/11489

Ako PPA ďalej informovala, v danom čase sme spoločne s MPRV SR z pozície SR nesúhlasili s niektorými zisteniami DG AGRI predovšetkým v oblasti náhrad zvierat a aplikácie čl. 30 ods. 2 DNK (EÚ) č. 640/2014. Argumentovali sme pri tom závažnými skutočnosťami súvisiacimi s vhodnými postupmi pri chove zvierat. Napriek úsiliu z našej strany, bolo zo strany DG AGRI dňa 29.09.2022 doručené výkladové stanovisko k otázke uplatňovania čl. 30 ods. 2 DNK (EÚ) č. 640/2014 a na jeho základe bolo platobnej agentúre dňa 03.11.2022 doručené usmernenie MPRV SR. Znenie výkladu uvedeného článku zo strany DG AGRI bolo v slovenskom preklade z anglického znenia spolu s potvrdením stanoviska MPRV SR uverejnené na stránke PPA dňa 07.11.2022:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-v-svislosti-s-nhradami-zvierat-v-rmci-viazanch-priamych-platieb/11724

Z výkladového stanoviska jasne vyplýva, že spôsob, akým SR doteraz pristupovala k problematike náhrad zvierat bol nesprávny, v rozpore s výkladom tohto článku DG AGRI a z uvedeného dôvodu, nakoľko by pre PPA mohli hroziť ďalšie sankcie s výrazne vyšším negatívnym dôsledkom na sektor poľnohospodárstva, musela platobná agentúra pristúpiť k spôsobu aplikácie náhrad zvierat takým spôsobom, aby konala v súlade s legislatívnymi aktami EÚ. Z uvedeného dôvodu boli v posledných dňoch všetkým žiadateľom o viazané priame platby na zvieratá, ktorých sa uvedené skutočnosti dotýkajú, zaslané oznámenia o nezrovnalostiach na zvieratách, kde majú možnosť sa k tejto nezrovnalosti vyjadriť.

Uvedomujeme si nepríjemnosť vzniknutej situácie, avšak žiadatelia boli od 16.06.2022 informovaní o rizikovosti postupu súčasného uplatňovania náhrad zvierat. V súvislosti s uvedeným a nielen s tým, MPRV SR a PPA na nové programové obdobie 2023-2027 pripravujú mierne odlišný model určovania zvierat oprávnených na platbu, ktorý by mal do budúcna podobnému problému predísť.

 

Zdroj: PPA