Informácia k odstraňovaniu inváznych a húževnatých burín, ktoré sú súčasťou úhora s porastom vytvoreného pre eko-schémy

V zmysle základnej normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy podľa NV SR 435/2022 Z. z., pôda ležiaca úhorom s porastom  sa nesmie využívať na poľnohospodársku výrobu v období od 1. marca do 1. septembra v prípade využitia ako neproduktívnej plochy pre GAEC 8 pre prijímateľov, ktorí nevstupujú do podpory celofarmovej eko-schémy.

Ak ide o porast na pôde ležiacej úhorom, poľnohospodár udržiava poľnohospodársku plochu najmä povinnosťou zabraňovať (môže vstupovať do porastu - môže kosiť, mulčovať kedykoľvek) rozširovaniu náletov drevín a odstraňovaním inváznych druhov rastlín a húževnatých burín. Na pôde ležiacej úhorom možno vykonať opatrenia zamerané na vytváranie zelenej pokrývky pôdy na účely biodiverzity vrátane výsevu zmesí osív voľne rastúcich rastlín. Používanie prípravkov na ochranu rastlín je zakázané.

Prijímateľ pri údržbe poľnohospodárskej plochy podľa pravidiel celofarmovej eko-schémy uvedených NV SR 436/2022 Z. z., (v prípade ak je prijímateľ v intervencii eko-schém), udržuje všetky plochy úhoru s porastom (aj plochy vytvorené pre GAEC 8) podľa pravidiel eko-schémy, na ploche ornej pôdy ležiacej úhorom s porastom, nevykonáva žiadne agrotechnické činnosti (nevstupuje do porastu – nekosí, nemulčuje ) v období od 1. apríla do 31. júla príslušného roka (ak bola založená v predošlých rokoch), resp. od založenia do 31. júla (ak bola založená v príslušnom roku); týmto nie je vylúčené vysiatie zmesí pre opeľovače na účely postupu Plocha vysiata zmesami pre opeľovače na ploche pôdy ležiacej úhorom s porastom v uvedených termínoch. Používanie prípravkov na ochranu rastlín je zakázané.

Prijímateľ je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín pri zohľadnení termínov  pre obhospodarovanie ornej pôdy ležiacej úhorom s porastom, skôr je tak možné urobiť  na vyzvanie príslušného orgánu v zmysle osobitného predpisu v zmysle  § 4 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR doporučuje uplatnenie inštitútu vyššej moci a mimoriadnych okolností na plochách ornej pôdy, kde sa vyskytla potreba odstraňovať invázne a húževnaté buriny kosením alebo mulčovaním ešte pred 31.7. (úhor s porastom), resp. 23.6 (biopás).

Ako relevantný dôkaz prijímateľ predloží geotagovanú  fotodokumentáciu dotknutého porastu, preukazujúcu pôsobenie vyššej moci a mimoriadnych okolností s presnou identifikáciou pozemku.

Z informácii na webovom sídle PPA o inštitúte vyššej moci a mimoriadnych okolností vyberáme:

Žiadateľ  povinný PPA písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 pracovných dní odo dňa, kedy je žiadateľ alebo ním poverená osoba schopná tak urobiť. Žiadateľ je povinný preukázať, že nahlásenie vyššej moci a mimoriadnych okolností uskutočnil vtedy, keď bol v situácii umožňujúcej tak urobiť. Oznámenie, spolu s relevantným dôkazom žiadateľ predkladá na formulári „Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“, na príslušnom regionálnom pracovisku PPA v mieste administrovania jeho žiadosti. Oznámenie musí obsahovať odkaz na konkrétnu podmienku, ktorú žiadateľ nie je schopný z dôvodu vyššej moci a mimoriadnych okolností dodržať. Žiadateľ musí vyššiu moc a mimoriadne okolnosti podložiť relevantnými dôkazmi. V prípade, ak žiadateľ vyššiu moc a mimoriadne okolnosti nahlásil, ale vyššia moc a mimoriadne okolnosti pominuli, je žiadateľ povinný pokračovať v dodržiavaní podmienok priamych platieb.