Informácia k Jednotnej žiadosti na rok 2023

Dovoľujeme si Vás informovať o predbežných výsledkoch prijatých jednotných žiadostí na rok 2023 a zároveň sa Vám chceme poďakovať za konštruktívnu spoluprácu pri zavádzaní nových pravidiel. Aj vďaka tejto spolupráci väčšina žiadateľov zvládla tieto novinky bez problémov a v elektronickej komunikácii s nimi sa posúvame opäť na novú úroveň.

Prvé skúsenosti ukazujú, že povinnosť, predkladať žiadosti prostredníctvom www.slovensko.sk , zvládajú žiadatelia bez väčších problémov a dokazujú to nasledovné údaje: 

  1. V rámci predkladania žiadostí o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky bolo predložených 2 522 žiadostí, pričom správne bolo podaných 2 469 žiadostí a iba 53 (2,1%) žiadostí nebolo podaných správne. 
     
  2. V rámci jednotných žiadostí na rok 2023 – priame podpory 2023 -  bolo predložených 16 981 predložených žiadostí, pričom správne podaných bolo 16 707 žiadostí a nesprávne podaných 274 žiadostí  (1,6%). V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že 38% zo všetkých žiadostí bolo prijatých v posledných troch dňoch kampane a 62% zo všetkých žiadostí  v poslednom 1,5 týždni. To znamená, že žiadatelia si nechali podávanie žiadostí na poslednú chvíľu, čo do budúcna chceme zmeniť a motivovať ich k skoršiemu termínu. Je to aj v ich záujme, keďže ak podajú svoju žiadosť skôr, vedia v nej urobiť ešte potrebné úpravy či opravy, na ktoré ich dokážeme včas upozorniť. Pri neskorom termíne podania sa tejto možnosti vzdávajú a ak majú v žiadosti nedostatky, nemajú už čas na nápravu a budú vyhodnotené negatívne.

Okrem toho Vám posielame aj ďalšie štatistické údaje, z ktorých by sme radi upriamili pozornosť najmä na jednu veľmi diskutovanú tému a to záujem žiadateľov o Ekoschémy. Vyše polovica žiadateľov (53,16%) sa prihlásila do Ekoschém, čo je mimoriadne potešujúci údaj na začiatok programového obdobia a veríme, že v nasledujúcich kampaniach toto číslo ešte  rádovo stúpne, keďže už v tejto kampani žiadatelia pocítia rozdiel vo výške získaných finančných prostriedkov.  Kým pri základnej platbe, t.j. BISS,  dostanú približne 100 EUR/ha,  tak pri Ekoschéme k tomuto navyše 59 EUR v oblastiach mimo chránených území a 92EUR v chránených územiach. To znamená, že až 8 882 žiadateľov získa viac finančných prostriedkov vďaka svojmu ekologickému prístupu v hospodárení.

Zároveň sa nám na podporu pre mladého poľnohospodára prihlásil obdobný počet žiadateľov ako v minulosti (738 žiadostí), avšak vďaka novému pravidlu, kedy bude podporených touto platbou nie prvých 28 ha nahlásených mladým poľnohospodárom, ale prvých 100 ha, budú mladí poľnohospodári podporení celkovo vyššou sumou.

V prílohe je prehľad výmer plodín a plôch, ktoré si žiadatelia nahlásili vo svojich žiadostiach.

Mgr. Vladimíra Pôbišová
Pôdohospodárska platobná agentúra