Fontos információk és dátumok a talajmunkákkal kapcsolatban / Dôležité informácie a dátumy týkajúce sa pôdnych prác

- ugar (pôda ležiaca úhorom s porastom):
Az első agrotechnikai műveletet az ugaroltatott területen  augusztus 1.-től lehet elvégezni. Az ugaroltatott területen csupán szárzúzást (mučovanie) lehet végezni.
Az ugart szeptember 1.-ig kell megtartani a területen ( DPEP 8 március 1.-től szeptember 1.-ig) (usmernenie k nariadeniu vlády SR č. 435/2022).

- méhlegelő (plocha osiata zmesami pre opeľovače):
A méhlegelő területét április 30.-tól szeptember 30.-ig nem végezhető semmilyen agrotechnikai művelet. Szeptember 30. után a gazda nem köteles meghagyni a területén a méhlegelőt.

- bio sáv (biopás):
Amennyiben a gazdálkodó létesített bio sávot, ezt a területen köteles megtartani az év végéig (április 30.-tól december 31.-ig). Ha a következő évben máshol szeretné létrehozni a bio sávot, azt április 30.-ig teheti meg (január 1. után felszámolhassa az előző évi bio sávot)

A bio sáv (ha nem mint ugart vagy méhlegelőt tüntette fel az egységes kérvényben) évente 2x lehet kaszálni. Az első kaszálás június 23. után lehet elvégezni, és a második kaszálást 2 hónappal az első kaszálás után. Abban az esetben ha a bio sáv ugarként vagy méhlegelőként van deklarálva, akkor az ugar vagy méhlegelő szabályai vonatkoznak a bio sávra.

- talajfedettség (DPEP 6, pokrytie ornej pôdy):
A 435/2022 számú kormányrendelet alapján a szántóterület 80 %-át (ugar 100%) talajtakarással kell ellátni. Talajtakarásnak számít a tárcsázott vagy talajlazítótt terület is (fontos, hogy a talajt nem szabad forgatni, és a szármaradványok egy része a talajfelszínen maradjon). A tárcsázás vagy talajlazítás száma nincs korlátozva.

Abban az esetben, ha a szántó területen 7% feletti a lejtő, akkor talajtakarást kell alkalmazni a téli időszakban is (november 1.-től március 1.-ig). Tárcsázott vagy talajlazított tarló szintén talajtakarásnak számít.

- vetésváltás (DPEP 7, striedanie plodín):
Az új szabályozás szerint a 2024-es évtől nem termeszthető ugyanaz a növény 2x egymás után ugyanott. Ez a szabályozás faj azonos növényekre vonatkozik: pl. őszi búza - tavaszi búza, őszi árpa - tavaszi árpa stb.

Továbbá a kifizető ügynökség (PPA) felhívja a  gazdák figyelmét a terület használati nyilvántartással (evidencia prenajatých a vlastných pozemkov) kapcsolatban, hogy abban az esetben, ha a PPA hiányosságot fedez fel a beadott táblázatban, és erről értesíti a gazdálkodót, a gazdálkodó 15 napon belül köteles a hiánypótlás megtenni. Ellenkező esetben a PPA megszünteti az eljárást a közvetlen támogatással kapcsolatban a 2023-as évre.

Ing. Rigó István
Falugazdász


- pôda ležiaca úhorom s porastom:
Prvú agrotechnickú operáciu na úhore môžete vykonať od 1.augusta a to výlučne mulčovanie.

Úhor musíte ponechať na parcele do 1. septembra ( DPEP 8 od 1.3. do 1.9.) (usmernenie k nariadeniu vlády SR č. 435/2022).

- plocha osiata zmesami pre opeľovače:
Plochy pre opeľovače sa majú vytvoriť do 30.4. a musia byť ponechané do 30.9. bez akýchkoľvek agrotechnických opatrení. Po 30.9. sa môžu plochy so zmesami pre opeľovače obrábať.

- biopás:
Biopásy sa musia ponechať do konca roka (t.j. do 31.12.). V prípade, že by ste biopás chceli realizovať na inom mieste, môžete biopás z predošlého roku zrušiť po 1.1. a založiť nový do 30.4. V prípade že v jednotnej žiadosti máte nahlásený biopás (nie biopás tvorený úhorom s porastom alebo biopás tvorený úhorom so zmesami pre opeľovače), môžete ich kosiť 2x ročne stým, že prvú kosbu môžete vykonať od 23.6. a druhú kosbu minimálne 2 mesiace po prvej kosbe. V prípade že biopás máte nahlásený ako biopás tvorený úhorom s porastom alebo biopás tvorený úhorom so zmesami pre opeľovače, vzťahujú sa na nich podmienky pre úhor alebo plochy pre opeľovače.

- pokrytie plochy:
V zmysle nariadenia vlády 435/2022 výmera OP musí byť pokrytá na 80% (v prípade úhoru 100%) do 31.10.. Za splnenú podmienku sa považuje aj podiskovaná alebo podrytá plocha. Dôležité je aby na povrchu boli zvyšky strniska a pozberových zvyškov. Počet diskovaní alebo podrývaní nie je stanovený. V prípade že plocha OP má väčší sklon ako 7%, tak pokrytie musí byť splnené aj od 1.11. do 1.3. nasledujúceho roku. Tiež sa ráta za splnenú podmienku diskovanie alebo podrývanie so zvyškami strniska a pozberových zvyškov.

- striedanie plodín:
Od roku 2024 sa kontroluje aj podmienka na striedanie plodín. V zmysle tejto podmienky je zakázané pestovať tú istú plodinu 2x za sebou na tej istej ploche. Počítajú sa rodovo rovnaké plodiny, napr. pšenica ozimná a pšenica jarná alebo jačmeň ozimný a jačmeň jarný atď.

Ďalej Vám tlmočím výzvu od PPA, podľa ktorého v prípade nejasností v jednotnej žiadosti ako napr. nekompletnosť evidencie prenajatých pozemkov PPA vyzve žiadateľov o doplnenie žiadosti a poľnohospodár je povinný do 15 dní odpovedať na výzvu PPA. V opačnom prípade PPA zastaví konanie vo veci poskytovania priamych podpôr.

Ing. Štefan Rigó
Regionálny poradca