Dokumentácia pri nákupe strojov z katalógu cien v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022

Úspešný žiadateľ o nenávratný finančný príspevok vo výzve 52/PRV/2022, ktorý si obstará investíciu z Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022 bude k Žiadosti o platbu pripájať nasledovné:

-          Faktúru, Dodací list, preberací protokol, resp. súpis vykonaných prác, bankový výpis preukazujúci úhradu faktúry

-          Vyhlásenie o zhode (od dodávateľa)

-          Potvrdenie od dodávateľa o splnení požadovaných parametrov v zmysle katalógu (stroje, technológie) ak ni esú identifikovateľné z dodacieho listu/preberacieho protokolu

-          Kolaudačné rozhodnutie

-          Geodetické zameranie objektu

-          Potvrdenie welfare zvierat (RVPS)

-          Povolenie prevádzky schopnosti (hygiena,...)

-          Zmluvy s dodávateľom

Okrem uvedených dokumentov môže PPA vyžadovať ďalšiu dokumentáciu súvisiacu s predmetom projektu, aby mohla skontrolovať stanovený účel a cieľ projektu, ktorou zdokladuje  napr. kategórie, technické charakteristiky poľnohospodárskej techniky, technológie, parametre stavieb na ustajnenie zvierat v zmysle platných nariadení ap. , ktoré sú uvedené v predloženej Kalkulácii pre účely podania ŽoNFP na základe Výzvy č.52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 vytvorenej na základe Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií zverejneného v rámci predmetnej výzvy.

Dokumentácia, ktorú prijímateľ bude povinný predložiť bude ešte upresnená v nadväznosti na ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP v zozname povinných príloh k žiadosti o platbu, prípadne špecifická dokumentácia potrebná pre kontrolu splnenia účelu a cieľa projektu bude vyžiadaná od prijímateľa v rámci doplnenia žiadosti o platbu.

 
Zdroj: PPA - Centrum informácií