Aktualizačná odborná príprava a povinné oboznamovanie obsluhy poľnohospodárskej techniky a strojov

Téma: Aktualizačná odborná príprava a povinné oboznamovanie obsluhy poľnohospodárskej techniky a strojov

Na zaistenie kvalifikácie obsluhy slúži povinné opakované oboznamovanie a preskúšanie z predpisov na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré musí byť vykonané najneskoršie do 12  mesiacov od posledného preskúšania obsluhy, resp. obsluha je povinná každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Z uvedeného dôvodu Vám ponúkame vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy, resp. oboznamovania s preskúšaním pre obsluhy obilných kombajnov a samohybných rezačiek.

Odborný garant: IVCSO s.r.o. (akreditovaná na výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v pl. znení.)

 

Dátum školenia: 15. alebo 16. alebo 17. februára 2022, registrácia: 7:30, začiatok o 7:45 hod., v Dunajskej Strede, zasadacia miestnosť, III. posch.

 

Účastnícky poplatok v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.

- povinné oboznamovanie pre členov AKS 15€/osoba+DPH, pre nečlenov AKS 25€/osoba +DPH

- aktualizačná odborná príprava pre členov AKS 20€/osoba+DPH, pre nečlenov AKS 35€/osoba +DPH

 

Úhrada: po ukončení školenia bude účastníkom zaslaná faktúra.

Vyplnenú prihlášku poslať na úrad komory obratom!

 

Na oboznamovanie si účastníci prinesú preukaz obsluhy obilných kombajnov a samohybných rezačiek, a na aktualizačnú odbornú prípravu si prinesú aj osvedčenie o absolvovaní základného kurzu alebo potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle zákona 124/2006Z.z. v platnom znení.

Na školenie môžete prihlásiť aj uchádzača o doklad obsluhovateľa obilných kombajnov resp. rezačiek, ktoré bude dokončené v inom termíne firmou IVCSO s.r.o. – vyplnenú prihlášku priniesť na školenie spolu s fotografiou.

 

Bližšie informácie na tel. č. 031/552 13 42 alebo e-mailom aksds@aksds.sk.