Aktualizáció a 436/2022-es kormányrendelethez / Modifikácia usmernenia k NV 436/2022

Tisztelt gazdák!
A mezőgazdasági minisztérium augusztus 24. ismertette az aktualizált útmutatót a 436/2022-es kormányrendelethez (elérhetőség: Usmernenie č. 436/2022 Z. z. verzia 1.3).

Ezúton szeretném ismertetni a változásokat:

- ugaroltatott terület:
Szeptember 2.-tól
az ugaroltatott terület használható mezőgazdasági termelésre (szántás, vetés, legeltetés stb.). Ezen kívül szem előtt kel tartani a talaj takarás feltételét október 31.-ig (szántás esetén a vetést 2 héten belül el kell végezni). Az útmutatóba bekerült a mulcsozás lehetősége augusztus 1.-től, ahogy az a kormányrendeletben fel van tüntetve. Lényeges újdonság a július 31. - előtti mulcsozás lehetősége, ha az ugaroltatott területen karantén gyomok vannak. Ha a gazdálkodó szeretne élni a július 31. - előtti gyommentesítéssel, abban az esetben „geotagolt”-GPS koordinátákkal rendelkező fényképet kell készítenie a területről a PPA ellenőrzés számára. A fényképen felismerhető kell, hogy legyen a terület és a karantén gyom, ami miatt a gazda szárzúzásra kényszerül. Ezen kívül értesíteni kell a PPA-t az elvégzendő műveletről „vis maior” bejelentés formájában. A karantén gyomok likvidálását a 450/2019 Z .z számú rendelet szerint lehet elvégezni (elérhetőség: https://www.epi.sk/zz/2019-450). A gyomok listája a 435/2022 számú kormányrendeletben van felsorolva.

- biosávok:
A biosávok karantén gyom mentesítésére szintén vonatkoznak az ugaroltatott területnél ismertetett szabályok, azzal a különbséggel, hogy a biosávok kaszálásának rendes időpontja június 23.-tól van. Tehát, ha a gazdálkodó szeretne élni a június 23. előtti gyommentesítéssel, abban az estben „geotagolt”- GPS koordinátákkal rendelkező fényképet kell készítenie a területről a PPA ellenőrzés számára. A fényképen felismerhető kell, hogy legyen a terület és a karantén gyom, ami miatt a gazda szárzúzásra kényszerül. Ezen kívül értesíteni kell a PPA-t az elvégzendő műveletről „vis maior” bejelentés formájában. A karantén gyomok likvidálását a 450/2019 Z .z számú rendelet szerint lehet elvégezni (elérhetőség: https://www.epi.sk/zz/2019-450). A gyomok listája a 435/2022 számú kormányrendeletben van felsorolva.

A biosávnak az év végéig meg kell maradnia a területen (december 31.ig).
A parcellát nem alkothatja csupán biosáv. A biosáv egy specifikus elválasztó elem.

- méhlegelő:
A méhlegelőkre szintén vonatkoznak az ugarnál, valamint a biosávnál említett karantén gyommentesítési szabályok (ha a gazdálkodó szeretne élni a szeptember 30. előtti gyommentesítéssel, abban az estben „geotagolt”-GPS koordinátákkal rendelkező fényképet kell készítenie a területről a PPA ellenőrzés számára. A fényképen felismerhető kell, hogy legyen a terület és a karantén gyom, ami végett a gazda szárzúzásra kényszerül. Ezen kívül értesíteni kell a PPA-t az elvégzendő műveletről „vis maior” bejelentés formájában. A karantén gyomok likvidálását a 450/2019 Z .z számú rendelet szerint lehet elvégezni (elérhetőség: https://www.epi.sk/zz/2019-450). A gyomok listája a 435/2022 számú kormányrendeletben van felsorolva).

- gyepterületek:
A gazdák szeptember 30.-ig módosíthatják a gyepterületek kaszálásának az időpontját (rendes illetve eltol kasállás). A módosítást a GSAA-ban lehet megtenni és értesíteni kell a PPA a változtatásról „módosítási kérvény” formájában. Az említett változtatások csak abban az esetben lehetségesek, ha a gazdánál még nem volt bejelentve helyszíni ellenőrzés.

Ha gyepterületet a kérvényező nem tudja rendes időben elvégezni, jelenteni kell a PPA-na „vis maior” bejelentés formájában. Az eltolt kaszálás időpontja a rendes kaszálás megkezdésétől számítódik. Példa: ha a rendes kaszálást június 1. kezdte meg, akkor minimum +30 nap elteltével végezheti az eltolt kaszálást.

Legeltetés esetén az egyes nem lelegelt területe mérete nem éri el a 100m2, a gyepterület lelegeltnek számít. Legeltetést szeptember 15. után is lehetséges. A gazdálkodó csökkentheti a legeltetett területét szeptember 30.-ig.

Ing. Rigó István
Falugazdász


Vážení poľnohospodári!
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiek SR dňa 24.8.2023 zverejnilo modifikáciu usmernenia k NV 436/2022 (stiahnuť: Usmernenie č. 436/2022 Z. z. verzia 1.3).

Touto cestou by som Vás oboznámil so zmenami:

- Neproduktívna plocha:
Pôda ležiaca úhorom s porastom na účely DPEP 8 sa nesmie využívať na poľnohospodársku výrobu v období od 1. marca. do 1. septembra. Od 2.septembra do 31.decembra, je možné túto plochu využiť aj na produkciu (napr. oranie, sadenie). Od 1. augusta do 1. septembra je ho možné kosiť resp. mulčovať za účelom údržby v zmysle podmienok kondicionality.

V prípade porušenia termínov pre obhospodarovanie úhoru s porastom (nevstupovať na plochu od 1. augusta do 31.júla) pre povinnosť odstraňovať invázne nepôvodné druhy rastlín podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 150/2019 Z. z. a tiež pre plochy kde je potrebné odstraňovať húževnaté buriny, je potrebné vytvoriť geotagovanú fotografickú dokumentáciu pre účely kontroly. Z fotografie má byť zrejmá plocha porastu, ktorý sa bude predčasne likvidovať a identifikovanie invazívnych Verzia 1.3, 18.8.2023 [ 22 / 68 ] nepôvodných druhov rastlín a húževnatých burín. Zároveň je potrebné informovať PPA prostredníctvom inštitútu vyššej moci a mimoriadnych okolností. Porast inváznych nepôvodných druhov rastlín je potrebné odstrániť spôsobom podľa vyhlášky 450/2019 Z .z. Zoznam invazívnych nepôvodných druhov rastlín a húževnatých burín je uvedené v usmerní k NV SR 435/2022, v odseku k výkladu § 3.

- Biopás:
V prípade porušenia termínov pre obhospodarovanie biopásu, pre povinnosť odstraňovať invázne nepôvodné druhy rastlín podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a tiež pre plochy kde je potrebné odstraňovať húževnaté buriny, je potrebné vytvoriť geotagovanú fotografickú dokumentáciu pre účely kontroly. Z fotografie má byť zrejmá plocha porastu, ktorý sa bude predčasne likvidovať a identifikovanie invazívnych nepôvodných druhov rastlín a húževnatých burín. Zároveň je potrebné informovať PPA prostredníctvom inštitútu vyššej moci a mimoriadnych okolností. Porast inváznych nepôvodných druhov rastlín je potrebné odstrániť spôsobom podľa vyhlášky 450/2019 Z .z. Zoznam invazívnych nepôvodných druhov rastlín a húževnatých burín je uvedené v usmerní k NV SR 435/2022, v odseku k výkladu § 3. Plocha podľa odseku 1) musí byť členená celoročne a teda do 31.12. v roku podania žiadosti. Biopás nemôže byť jedinou parcelou prijímateľa na príslušnom diele pôdneho bloku, nakoľko biopás je špecifický deliaci prvok.

- Plocha vysiata zmesami pre opeľovače:
V prípade porušenia termínov pre obhospodarovanie plochy vysiatej zmesami pre opeľovače, pre povinnosť odstraňovať invázne nepôvodné druhy rastlín podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a tiež pre plochy kde je potrebné odstraňovať húževnaté buriny, je potrebné vytvoriť geotagovanú fotografickú dokumentáciu pre účely kontroly. Z fotografie má byť zrejmá plocha porastu, ktorý sa bude predčasne likvidovať a identifikovanie invazívnych nepôvodných druhov rastlín a húževnatých burín. Zároveň je potrebné informovať PPA prostredníctvom inštitútu vyššej moci a mimoriadnych okolností. Porast inváznych nepôvodných druhov rastlín je potrebné odstrániť spôsobom podľa vyhlášky 450/2019 Z .z . Zoznam invazívnych nepôvodných druhov rastlín a húževnatých burín je uvedené v usmerní k NV SR 435/2022, v odseku k výkladu § 3.

- TTP kosenie:
Plochy môžu byť v GSAA menené do 30.9. roku podania žiadosti za predpokladu, že prijímateľovi ešte nebola ohlásená kontrola na mieste. Ak žiadateľ nedokáže pokosiť aspoň jednu plochu v riadnom termíne alebo nedokáže dodržať požiadavku začať odložené kosenie najskôr 30 dní od prvého riadneho termínu kosenia, je potrebné aby nahlásil na príslušné regionálne pracovisko PPA vyššiu moc a to prostredníctvom predpísaného tlačiva vyššej moci, kde uvedie konkrétne plochy, na ktorých nedokáže uvedenú požiadavku plniť. Taktiež je potrebné v GSAA vykonať na príslušných plochách TTP zmenu z kosenia na odložené kosenie a túto zmenu oznámiť na príslušné regionálne pracovisko na predpísanom tlačive „Žiadosť o úpravu“.

- TTP pasenie:
Nespasené časti predstavujú nedopasky - náletové dreviny, burinné druhy o výmere jednotlivých plôch viac ako 100 m2. Nespasené časti v tomto prípade neznamenajú trávu ktorá nie je vypasená. Podnik môže obhospodarovať TTP pasením aj po 15. septembri a z plochy ktorú pasie nemusí vykosiť nespásané časti. Dôležité je, že podnik plochu, ktorú považuje za plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu obhospodaruje, na ploche nevznikajú nedopasky v podobe burinných druhov a náletových drevín, z dôvodu nedostatočného zaťaženia zvieratami. Ak podnik preukáže, že plochu využíva na pasenie ako hlavnú agrotechnickú operáciu, táto plocha javí známky pasenia a nie sú na nej buriny, náletové dreviny o výmere väčšej ako 100 m2 a tieto plochy je potrebné pokosiť, zmulčovať do 15. septembra, aby sa zamedzilo rozširovaniu týchto druhov.

Podnik môže znížiť aj výmeru pasienkov, prostredníctvom formulára PPA do 30.9. 2023.

Ing. Štefan Rigó
Regionálny poradca