Hlavná stránka AKS-DS
Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 – vydávanie rozhodnutí PDF Tlačiť E-mail

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") v súčasnosti vykonáva administratívne a kontrolné postupy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 (vrátane jednotných žiadostí) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „NEPR č. 1306/2013“), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka 10.01.2017 PDF Tlačiť E-mail

Regionálna agrárna komora Dunajská Streda plánuje organizovať vzdelávaciu aktivitu na tému

"Aktuálne zmeny Zákona o DPH" a "Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2016.

Lektor: Ing. Anna Šutovská.

Počet a účastníkov je limitovaný. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 9.12.2016 vyplnením návratky (viď v prílohe).

Pozvánka 10.01.2017

 
Aktuálna situácia v poľnohospodárstve PDF Tlačiť E-mail

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj dňa 29.11.2016 uskutočnila seminár na tému Aktuálna situácia v poľnohospodárstve s veľmi dobrou účasťou.

GSAA

 
Oznámenia pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 PDF Tlačiť E-mail

v súvislosti s informačným systémom „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“

Čítať celý článok...
 
Usmernenie MPRV SR č. 3644/2016-640 PDF Tlačiť E-mail

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Usmernenie

 
Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do nových záväzkov neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020 v roku 2016 PDF Tlačiť E-mail

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 18.10.2016 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) a opatrenia dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2016 na AEKO a ZPZP nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 31