Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2021 PDF Tlačiť E-mail

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory pre rok 2021, že dňa 08.06.2021 v zmysle čl. 11 ods. 4. vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení (ďalej len „VNK 809/2014“) vykonala predbežnú krížovú kontrolu (predbežná kontrola). V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2021 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) s jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2021 navzájom.

Výsledky predbežnej kontroly sú dostupné v aplikácii GSAA po prihlásení do konta žiadateľa v pravom hornom rohu v paneli nástrojov v záložke „Výsledky kontroly“. Výsledky sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

Podľa čl. 15 ods. 1a VNK 809/2014 môže žiadateľ po oznámení výsledkov predbežných kontrol zmeniť jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu s cieľom zahrnúť všetky potrebné opravy v súvislosti s jednotlivými pozemkami v súlade s výsledkami uvedených krížových kontrol v prípade, že z nich vyplynulo neplnenie povinností.

Zmeny týkajúce sa HU ako aj zmeny v ZPP a ZPPE vykonajte priamo v GSAA. Vykonané zmeny v GSAA nezabudnite potvrdiť v časti „Deklarácie“ tlačidlom „Podať deklarácie“.

Vykonané zmeny vyplývajúce z oznámených výsledkov predbežnej kontroly žiadateľ ohlasuje PPA doručením Žiadosti o úpravu v súlade s čl. 15 ods. 2a VNK 809/2014 v platnom znení príslušnému regionálnemu pracovisku v mieste administrovania jeho žiadosti do 9 kalendárnych dní po konečnom termíne na oznámenie výsledkov predbežných kontrol, t. j. do 23.06.2021 vrátane. Dátum predloženia a podpísania tejto žiadosti bude zároveň rozhodujúcim dátumom, ku ktorému PPA zmeny posúdi a zohľadní v žiadosti v IACS. Návod na vypĺňanie formuláru nájdete v Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 2021.

PPA dáva do pozornosti, že pridanie nových HU, ktoré neboli predmetom podanej Jednotnej žiadosti na rok 2021, nie je prípustné.

Týmto nie sú dotknuté administratívne postupy súvisiace s čl. 3 VNK 809/2014 a to, že žiadosť o pomoc, žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne písomne stiahnuť.

Upozornenie: Zobrazené výsledky kontroly po úprave HU/ZPP/ZPPE, zostávajú v GSAA v nezmenenej podobe a nie sú aktualizované.

PPA žiadateľom si dovoľuje dať do pozornosti možnosť predkladať Žiadosť o úpravu v elektronickej podobe podpísanú elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

PPA zároveň žiadateľom oznamuje, že Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava preskúmal jednotlivé požiadavky žiadateľov o aktualizáciu hraníc LPIS uvedené v Jednotných žiadostiach na rok 2021 a na základe leteckých a satelitných snímok, tam kde to bolo možné, zaktualizoval dané hranice.

PPA žiadateľom odporúča skontrolovať si jednotlivé HU resp. parcely, na ktorých požadovali aktualizáciu LPIS, či došlo k zmene priebehu hraníc LPIS. Ak žiadateľ následne vykoná zmenu zakreslenej hranice užívania danej parcely a zmení pôvodne nahlásenú užívanú výmeru v ZPP a takto upravenú žiadosť v GSAA podá, je potrebné rovnako túto zmenu doložiť aj podaním Žiadosti o úpravu.

Ak budú po spracovaní Žiadostí o úpravu pretrvávať chyby v súvislosti s plochou mimo LPIS, PPA bude mať za to, že žiadateľ naďalej trvá na svojej požiadavke na aktualizáciu LPIS a tieto žiadosti budú následne postúpené na kontrolou na mieste za účelom preverenia skutočnej hranice užívania.

Zdroj: PPA

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk