Zelenú dostali tri zákony z dielne ministerstva Tlačiť

Parlament dnes schválil novelu zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Jej cieľom je dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu prostredníctvom nových opatrení, ktoré majú zamedziť opätovný dovoz nebezpečných potravín a potravín nevhodných na ľudskú spotrebu z členských štátov EÚ. „V prípade, že obchodník alebo dopravca na trh opakovane umiestni nekvalitný tovar alebo zdraviu škodlivý tovar, pokuta sa môže vyšplhať až k sume 5 mi-liónov eur. Pri stanovovaní výšky pokút sa už nebude rozlišovať medzi malými, strednými a veľkými prevádzkovateľmi,” povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Sankcie sa budú môcť udeliť aj voči obciam – ak nenahlásia ambulantný predaj na svojom území. Novela zákona prináša aj viac právomocí pre kontrolórov a policajtov. Ak kontrolóri odhalia zdraviu škodlivé potraviny, môžu ich znehodnotiť (chemicky alebo mechanicky), a tak zabrániť ďalšiemu umiestneniu nevyhovujúceho tovaru na trh. V právomoci veterinárov bude aj pozastavenie alebo úplné zatvorenie prevádzky (ak v prevádzke nájdu výrobky po dátume spotreby, potraviny ne-známeho pôvodu, hmyz alebo hlodavce). V prípade, že policajti zastavia vozidlo, ktoré nespĺňa kritériá na prevoz potravín, budú môcť vodičovi odobrať osvedčenie o evidencii. Prešiel aj poslanecký návrh Igora Matoviča osadiť k vstupným dverám obchodov tabule s percentuálnym označením podielu do-mácich výrobkov, ktoré ľuďom predajňa ponúka na pultoch. Pri každom vchode do predajne veľkého reťazca aj na internetovej stránke týchto obchodov budú tabule s označením percentuálneho podielu výrobkov z prvých piatich krajín, ktorých tovary sú najviac zastúpené v predajniach. Túto povinnosť budú mať predajne veľkých reťazcov s ročným obratom vyšším ako 10 miliónov eur. Títo prevádzkovatelia budú povinní dvakrát do roka informovať o tomto podiele aj ministerstvo.

Poslanci dnes dali zelené aj zákonu o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013. Priebeh žatvy v roku 2012 ukázal, že výpadok produkcie vo výške viac ako 30 % spôsobil farmárom zníženie tržieb a nedostatok likvidity na založenie novej úrody a na ochranu a ošetrovanie kultúr. K týmto stratám sa okrem toho pridružili aj zvýšené náklady na motorové palivá, na ktoré sa vzťahovala v minulosti znížená sadzba spotrebnej dane. Rezort preto navrhol zníženie sadzby dane z minerálnych olejov vo výške 153 Eur na 1 000 litrov. Táto suma tvorí základ pre výpočet dotácie. Dotácia sa vypočíta ako súčin stanoveného normatívu na jednu veľkú dobytčiu jednotku žiadateľa alebo jeden hektár obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy žiadateľom, počtu veľkých dobytčích jednotiek alebo výmery poľnohospodárskej plochy vedených v evidencii k 1. marcu 2013 a uvedenej sadzby. Stanovením uvedeného algoritmu výpočtu sa predpokladá, že zo štátneho rozpočtu sa na tento účel nepoužije viac ako 10 mil. eur pri spotrebe minerálnych olejov používaných ako motorová nafta v rastlinnej a živočíšnej výrobe vo výške približne 65 mil. litrov v roku 2013.

Plénum dnes schválilo aj ďalší návrh z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ide o novelu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorej cieľom je zjednodušiť niektoré administratívne postupy v konaní štátnej správy pri ochrane poľnohospodárskej pôdy. Tiež upraviť smerovanie a rozsah inštitútu odvodu za odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území a ustanoviť postup pri pestovaní rýchlorastúcich energetických drevín na poľnohospodárskej pôde.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk