Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka PDF Tlačiť E-mail

Správa PPA

PPA si týmto dovoľuje

upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka
vidieka
vidieka (ďalej len „PRV“), na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach. 
Všetky žiadosti podliehajú 100 % administratívnej kontrole a sú dopĺňané kontrolami na mieste. Neplnenie
podmienok má za následok uplatňovanie príslušných sankcií, ktoré môžu
v zmysle platnej legislatívy viesť až k zamietnutiu platieb. Miera chybovosti je jedným z dôležitých
prvkov vyhlásenia o vierohodnosti, ktoré sa predkladá Európskej Komisii
k oprávnenosti výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného
fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Keďže ide
o verejné výdavky EÚ, zvýšenú mieru chybovosti dôkladne
monitoruje PPA, certifikačný orgán a orgány Európskej Komisie. 
V prípade zvýšenej miery chybovosti, ktorá bola zistená aj v SR, musí členský štát
vytvoriť akčný plán a prijať nápravné opatrenia na jej zníženie. Plnenie
podmienok je však na strane žiadateľov, preto je dôležité, aby si samotní
žiadatelia tieto podmienky riadne osvojili a dodržiavali ich.
Platné znenie nariadenia vlády SR č. 75/2017 Z. z. a usmernenia MPRV SR
k nariadeniu sú žiadateľom k dispozícii aj na webovom sídle PPA
v časti legislatíva a usmernenia (link: http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory).
Najčastejšie nedostatky
a chyby na žiadostiach:
nadvýmera na nahlásených plochách
poľnohospodárskej pôdy pre určité opatrenia a operácie z dôvodu neznalosti výmery oprávnenej na platbu (napr.
celková užívaná výmera, výmera na jednotlivé kategórie pri platbách pre oblasti
s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC),
výmera biotopov v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (AEKO)
a pod.)
neobhospodarovanie užívaných plôch
poľnohospodárskej pôdy
neabsolvovanie školiaceho kurzu pri platbe na
AEKO na operácie na poľnohospodárskej pôde a na operáciu chov
a udržanie ohrozených druhov zvierat
neplnenie termínu náhrady nahlásených zvierat
nepredloženie dokladov k plneniu
stanovených podmienok v určených termínoch (napr.
osvedčenie o absolvovaní školiaceho kurzu, rozbor pôdy a plodov,
hlásenie náhrad, hlásenie turnusov, sumárny výkaz o odchove ošípaných)
nesprávne podanie žiadosti o platbu na
plochu zaradenú v nepodporovanom stupni ochrany týkajúcu sa lesníckych
opatrení
nepredloženie, resp. neskoré predloženie evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín
prípravkov na ochranu rastlín
prípravkov na ochranu rastlín
prípravkov na ochranu rastlín Ústrednému kontrolnému a skúšobnému
ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP) – termín do 15.12. príslušného kalendárneho
roka
Pre zabezpečenie zníženia chybovosti PPA dáva žiadateľom do pozornosti,
aby:
- sa dôkladne oboznámili s podmienkami pre poskytovanie podpôr
a dodržiavali ich
- priebežne sledovali aktuálne údaje v registroch a dbali na
včasné nahlasovanie zmien do registrov: 
CEHZ – údaje o identifikácii a registrácii
hospodárskych zvierat (www.cehz.sk) –
prípadná kontrola a správnosť údajov nahlasovaných do CEHZ
ÚKSÚP – údaje do registra ovocných sadov,
registra vinohradov a registra ekologického poľnohospodárstva
Národné lesnícke centrum (NLC) – pre overenie
oprávnených výmer lesných pozemkov na poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia
je potrebné taktiež využívať aplikáciu NLC: http://gis.nlcsk.org/prv/
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sekcia
identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov
zmena údajov LPIS je možná aj v priebehu roka. Údaje o LPIS a
všetkých hraniciach užívania jednotlivých plôch sa nachádzajú v aplikácii
Geopriestorová žiadosť o podporu - https://gsaa.mpsr.sk/
-si vopred dôkladne skontrolovali a preverili údaje a dokumenty, ktoré
predkladajú na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania svojej
žiadosti
-priebežne sledovali aktuálne oznamy PPA na webovom sídle http://​www.apa.sk a taktiež Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV
termínov pre neprojektové opatrenia PRV
termínov pre neprojektové opatrenia PRV
termínov pre neprojektové opatrenia PRV – zahŕňa podmienky
a termíny jednotlivých opatrení, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých
neprojektových opatrení PRV: http://www.apa.sk/kalendar 
a termíny jednotlivých opatrení, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých
neprojektových opatrení PRV: http://www.apa.sk/kalendar


zdroj: www.apa.sk

celý článok nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/najcastejsie-nedostatky-a-chyby-pri-administrovani-ziadosti-o-platbu-na-neprojektove-opatrenia-programu-rozvoja-vidieka/9371

 

 

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk