Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 19 Marec 2013 14:25

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe schémy štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.34478(2012/X)

 

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2013 (ďalej len „žiadosť“)

v termíne od 19.03.2013 do 17.04.2013

na podporné opatrenie podľa § 11 nariadenia vlády

Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov

Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (podľa sídla žiadateľa) na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy, kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Žiadatelia z okresov patriacich do pôsobnosti bývalého RP PPA Bratislava (Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec) predkladajú žiadosť na sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

Povinnými prílohami k žiadosti sú prílohy uvedené v § 11, ods. 5 a v § 21, ods. 3 nariadenia vlády a v bode J.5 Schémy štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným č. SA.34478(2012/X).

Upozornenie:

Povinnými prílohami v zmysle § 21, ods.3, písm. a) nariadenia vlády v nadväznosti na § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:

  • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
  • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace,
  • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace.

Na strane 2 z 2 musí byť podpis štatutárneho zástupcu alebo fyzickej osoby úradne osvedčený.

V prílohe č. 2 tejto výzvy je aj usmernenie k vyplňovaniu žiadosti.

Žiadateľ pri samoidentifikácii, či je podnikom v ťažkostiach, postupuje podľa postupu na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) (ďalej len „postup“), ktorý je prílohou č. 3 tejto výzvy. V prípade, že sa identifikuje podľa postupu, že nie je podnikom v ťažkostiach, prílohu č. 2 formulára žiadosti nevypĺňa. Vzhľadom na vyššie uvedené ďalšími prílohami žiadosti sú: a) súvaha za posledný finančný rok (predkladá žiadateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva: napr.: s.r.o., a.s., družstvo, v.o.s., k.s., fyzická osoba – podnikateľ) – fotokópia, b) výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledný a bezprostredne predchádzajúci finančný rok (predkladá žiadateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva napr.: fyzická osoba – podnikateľ) – fotokópia, c) výkaz o majetku a zväzkoch za posledný finančný rok (predkladá žiadateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva napr.: fyzická osoba – podnikateľ) – fotokópia výkazu , d) daňové priznanie za posledný finančný rok (predkladajú žiadatelia, ktorí neuplatňujú preukázateľné daňové výdavky, ale uplatňujú výdavky paušálnym percentom z dosiahnutých príjmov) – fotokópia.

S poukazom na bod F. a bod R. schémy štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným č. SA.34478(2012/X) v prípade, že prijatým zamestnancom do zamestnania bude značne znevýhodnený zamestnanec, oprávnenými nákladmi v projekte sú náklady alebo výdavky príjemcu pomoci na mzdy po dobu najviac 21 mesiacov po prijatí do zamestnania (t. j. v prípade, ak bude pracovné miesto vytvorené a obsadené od 1.4.2013; v prípade vytvorenia pracovného miesta neskôr sa doba kráti).

Aktuálna schéma štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov, zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným č. SA.34478(2012/X) je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=5483

Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na vykonanie § 11 nariadenia vlády je zverejnený na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=5483

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakty (Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

V Bratislave, 18.03.2013

MVDr. Stanislav Grobár generálny riaditeľ

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk