Sektorovo riadené inovácie PDF Tlačiť E-mail

Projekt Sektorovo riadené inovácie (ďalej SRI), ktorý nadväzuje na projekty Národná sústava povolaní I, II, III realizované v rokoch 2010 – 2015, je v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Financovaný je z Operačného programu Ľudské zdroje a potrvá do konca roku 2022.

Nosným cieľom projektu SRI je pružný prenos nových inovačných prvkov uplatňovaných v pracovných činnostiach na pracovných miestach v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou IS NSP/SRI.

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä na potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novovznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

Projekt funguje na princípe tzv. sektorových rád, ktoré zastrešuje Aliancia sektorových rád. Aliancia sektorových rád garantuje činnosť sektorových rád v Slovenskej republike. Ich koordináciou prispieva k zavedeniu nového spôsobu monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce.

Agrárna komora Slovenska je aktívna v Sektorovej rade pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Výstupom práce bude Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v horizonte roku 2030, ktorej proces prípravy pozostáva z piatich cyklov:

I. cyklus:

Určenie základných premís

II.cyklus:

Spracovanie situačnej analýzy

III.cyklus:

Určenie stratégie

IV.cyklus:

Určenie postupov, akcií na realizáciu cieľov stratégie

V.cyklus:

Monitorovanie plnenia, prípadne korekcie stratégie

 

Sektorová rada navrhla a rozpracovala nasledujúcich 5 premís:

1. Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako predpoklad zachovania života na vidieku.

2. Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a riadený systém celoživotného vzdelávania.

3. Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore.

4. Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej sebestačnosti.

5. Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, inovácie a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe.

 

Sektorová rada tiež navrhla zmeny v zozname a obsahu garantovaných národných štandardov zamestnaní (NŠZ) a doplnila ich o nové NŠZ v súvislosti s vývojom na trhu práce. Viac informácií o projekte a jeho aktivitách je na stránke https://sustavapovolani.sk/

 

Zdroj: Ján Baršváry, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk